Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1954 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-09-01
Data wydania:2004-07-16
Data wejscia w życie:2004-09-16
Data obowiązywania:2004-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1954 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 191                — 13596 —                Poz. 1954


1954

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19. Kwota bazowa wynosi 100 % przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym.”;

2) art. 19a otrzymuje brzmienie: „Art. 19a. Kwota bazowa jest ustalana corocznie na podstawie art. 19 i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.”;

3) art. 88 otrzymuje brzmienie: „Art. 88.

1. Emerytury i renty podlegają okresowej waloryzacji od dnia 1 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105,0 %.

2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. ———————

1)

4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

5. Jeżeli przez okres 2 lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację, wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, nie osiągnął co najmniej 105,0 %, waloryzację przeprowadza się od dnia 1 marca następnego roku kalendarzowego.”;

4) w art. 89: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wskaźnik waloryzacji jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację, do roku poprzedzającego termin waloryzacji.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3—7 w brzmieniu: „3. Ustawa budżetowa na rok kalendarzowy, w którym przewidywana jest waloryzacja świadczeń, może ustalić dodatkowy wskaźnik waloryzacji.

4. Wskaźnik dodatkowej waloryzacji nie może być wyższy niż wskaźnik określony w projekcie ustawy budżetowej na rok kalendarzowy, w którym przewidywana jest waloryzacja świadczeń.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wskaźnik waloryzacji ustala się przez pomnożenie wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, przez dodatkowy wskaźnik waloryzacji.

6. Jeżeli termin kolejnej waloryzacji przypada w 24 miesiące po terminie ostatnio przeprowadzonej waloryzacji, to wskaźnik waloryzacji emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w myśl art. 110 w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających tę waloryzację ulega ustaleniu przez podzielenie wskaźnika waloryzacji przez wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację.

7. Jeżeli termin kolejnej waloryzacji przypada w 36 miesięcy po terminie ostatnio przeprowadzonej waloryzacji, to wskaźnik waloryzacji emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w myśl art. 110:

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 144, poz. 1530.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1954 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1961 z 20042004-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania sportów motorowych

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1960 z 20042004-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1959 z 20042004-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości płatności dla producentów surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1958 z 20042004-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie współpracy organów administracji rządowej i samorządowej z agencją płatniczą przy realizacji zadań związanych z udzielalaniem pomocy finansowej na działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1957 z 20042004-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1956 z 20042004-09-01

  Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1955 z 20042004-09-01

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.