Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 188 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-11
Data wydania:2004-01-20
Data wejscia w życie:2004-02-26
Data obowiązywania:2004-02-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 188 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 20                — 1186 —                Poz. 188


188

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) dla strażaków powołanych na stanowiska służbowe zaszeregowane w grupach od 20 do 18 oraz dla komendantów szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, zastępców komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zastępców komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa i dyrektorów biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej — trzy normy zaludnienia,

3) dla strażaków mianowanych na stanowiska zaszeregowane w grupie od 17 do 10, z wyjątkiem stanowiska dowódca zmiany — dwie normy zaludnienia.”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Organy wymienione w § 18 pkt 2—7, w ramach swojej właściwości, mogą przydzielić strażakowi w szczególnie uzasadnionym przypadku i za zgodą organu wyższego stopnia lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.”;

3) w § 18: a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: ———————

1)

„2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej — w stosunku do: a) strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, b) komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, c) komendantów szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, d) dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, e) dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, f) strażaków wyznaczonych do wykonywania określonych zadań poza jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej,

3) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej — w stosunku do: a) komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, b) strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej — w stosunku do strażaków pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych,”, c) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: „7) dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa — w stosunku do podległych mu strażaków.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 188 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 193 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 192 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania , przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 191 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 190 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 189 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 187 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 186 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 185 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie formy i sposobu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 184 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 183 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 182 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 181 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 180 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 179 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 178 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wilgotnościomierze do pomiaru wilgotności ziarna zbóż i nasion oleistych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 338

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-11 poz. 504

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-05 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-17 poz. 57

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-15 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.