Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 720 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla handlu i przy przywozie świeżego mięsa drobiowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-23
Data wydania:2004-04-07
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 720 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 76                — 4559 —                Poz. 720


720

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla handlu i przy przywozie świeżego mięsa drobiowego2) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wymagania weterynaryjne dla handlu i przy przywozie świeżego mięsa drobiowego, włącznie z zapakowanym próżniowo lub w kontrolowanej atmosferze, niepoddanego żadnym zabiegom, z wyłączeniem chłodzenia lub zamrożenia w celu konserwacji, zwanego dalej „świeżym mięsem drobiowym”. § 2.

1. Âwieże mięso drobiowe, będące przedmiotem handlu, pozyskuje się z drobiu, który:

1) przebywał na terytorium Unii Europejskiej od czasu wylęgu lub został przywieziony z państw trzecich zgodnie z przepisami w sprawie wymagań weterynaryjnych w handlu drobiem i produktami niejadalnymi;

2) pochodzi z gospodarstw, które: a) ze względów zdrowotnych nie są objęte ograniczeniami związanymi ze zwalczaniem chorób drobiu, b) nie znajdują się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wysoce zjadliwą grypą ptaków (d. pomorem drobiu) lub rzekomym pomorem drobiu;

3) nie miał kontaktu podczas transportu do rzeźni z drobiem zakażonym wysoce zjadliwą grypą ptaków (d. pomorem drobiu) lub rzekomym pomorem drobiu;

4) pochodzi z rzeźni, w której w czasie uboju nie stwierdzono przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (d. pomoru drobiu) lub rzekomego pomoru drobiu;

5) jest oznakowany zgodnie z przepisami w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego.

2. Niedopuszczalny jest transport, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przez terytorium uznane za zakażone wysoce zjadliwą grypą ptaków (d. pomorem drobiu)

———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 91/494/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywozu świeżego mięsa drobiowego z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 001, z 3.01.1994 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczonego w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

lub rzekomym pomorem drobiu, z wyłączeniem przypadku gdy transport odbywa się głównymi lądowymi szlakami komunikacyjnymi.

3. Niedopuszczalny jest handel świeżym mięsem drobiowym w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia tego mięsa znajdującego się w rzeźni, zakładzie rozbioru lub chłodni składowej albo podczas transportu. §

3. Przepisów § 2 nie stosuje się do świeżego mięsa drobiowego:

1) stanowiącego część bagażu osobistego podróżnych, przeznaczonego do bezpośredniego spożycia przez te osoby;

2) wysyłanego jako małe paczki i przeznaczonego dla osób fizycznych, niesprowadzanego przez te osoby do celów handlowych;

3) przeznaczonego do spożycia przez załogę i pasażerów w środkach transportu komunikacji międzynarodowej. § 4.

1. Âwieże mięso drobiowe niespełniające wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz § 2 ust. 3, umieszcza się wyłącznie na rynku krajowym i znakuje w sposób określony w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego, przy czym znak weterynaryjny przestemplowuje się dodatkowo znakiem składającym się z 2 linii prostych przecinających się pod kątem prostym, z punktem skrzyżowania w środku pieczęci tak, aby informacja na nim umieszczona była czytelna.

2. Mięso, o którym mowa w ust. 1, pozyskuje się, poddaje rozbiorowi, transportuje i przechowuje oddzielnie lub w innym czasie niż mięso będące przedmiotem handlu na terytorium Unii Europejskiej.

3. Mięso, o którym mowa w ust. 1, może zostać użyte do produkcji produktów mięsnych mogących być przedmiotem handlu, jeżeli produkty te w czasie produkcji zostały poddane jednej z metod obróbki, określonych w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych dla handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi.3) §

5. W przypadku wystąpienia rzekomego pomoru drobiu, świeże mięso drobiowe znakuje się w sposób określony w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego4), jeżeli mięso to nie zostało pozyskane z drobiu, który:

———————

3) Przepisy o wymaganiach weterynaryjnych dla handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi wdrażające postanowienia art. 4 ust. 1 dyrektywy 80/215/EWG z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi (Dz. Urz. WE L 47, z 21.02.1980 r.).

4) Przepisy o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego wdrażające postanowienia art. 3 ust. 1 pkt A lit. e dyrektywy 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu świeżego mięsa drobiowego (Dz. Urz. WE L 55, z 8.03.1971 r. ).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 720 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 729 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 728 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 727 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 726 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 725 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 724 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 723 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 722 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 721 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 719 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 718 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 717 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 716 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 715 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 714 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 713 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 712 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznaniu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 711 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów nauczyciela

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.