Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 760 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-26
Data wydania:2004-04-20
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 760 z 2004


Strona 1 z 3
760

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych Na podstawie art. 6 ust.10 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów o nacisku osi pojedynczej ponad 98 kN (10,0 t) do 112,7 kN (11,5 t) po głównych drogach tranzytowych;

2) sposób wypełniania karty opłaty dodatkowej;

3) okres ważności karty opłaty dodatkowej.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Dziennik Ustaw Nr 82 §

2. Ustala się wzór:                — 5252 —                Poz. 760


1) karty opłaty dodatkowej dla pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów o zawieszeniu standardowym, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) karty opłaty dodatkowej dla pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów o zawieszeniu pneumatycznym, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Kartę opłaty dodatkowej wypełnia pracownik jednostki, która ją wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, przed rozpoczęciem przejazdu, wpisując w odpowiednich miejscach następujące dane:

1) numer rejestracyjny pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów;

2) datę rozpoczęcia przejazdu;

3) datę wydania karty opłaty dodatkowej.

2. W części dotyczącej numeru rejestracyjnego pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów i daty rozpoczęcia przejazdu, karta opłaty dodatkowej może być wypełniona przez przedsiębiorcę uiszczającego opłatę dodatkową.

3. W przypadku wykonywania przejazdu zespołem pojazdów na karcie opłaty dodatkowej należy wpisać zarówno numer rejestracyjny pojazdu silnikowego, jak i numer rejestracyjny przyczepy, w tym naczepy.

4. Datę rozpoczęcia przejazdu oraz datę wydania karty opłaty dodatkowej należy wpisać tak, aby wszystkie pola karty były wypełnione, przy czym dzień i miesiąc powinien być oznaczony dwiema cyframi, a rok czterema cyframi. § 4.

1. Karta opłaty dodatkowej powinna być wypełniona w sposób wyraźny i czytelny, uniemożliwiający dokonanie zmian dotyczących danych, o których mowa w § 3 ust. 1

2. Karta opłaty dodatkowej niewypełniona lub wypełniona w sposób inny niż określony w § 3, a także zawierająca poprawki, nie stanowi dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty dodatkowej. §

5. Karta opłaty dodatkowej zachowuje ważność przez okres 30 dni od daty jej wydania. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Infrastruktury: M. Pol

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 760 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 766 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 765 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 764 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 763 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 762 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 761 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 759 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 758 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 757 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 756 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 755 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 754 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 753 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 752 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 751 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 750 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 748 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 747 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 746 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 745 z 20042004-04-26

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 787

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu głównych dróg tranzytowych, po których za jednokrotny przejazd niektórych pojazdów przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy są obowiązani do uiszczania opłaty dodatkowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1577

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-14 poz. 388

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2010 r. sygn. akt P 9/08

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 60

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie opłat drogowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1811

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.