Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 885 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-30
Data wydania:2004-04-20
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 885 z 2004


Strona 1 z 22
885

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, ———————

1)

poz. 602, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

Niniejsza ustawa zmienia także: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, ustawę z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz.1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

Dziennik Ustaw Nr 92                — 6147 —                Poz. 885


Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską”.”;

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu: „1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.1977, z późn. zm.),

2) dyrektywy 77/453/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotyczącej koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.1977, z późn. zm.),

3) dyrektywy 80/154/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierającej środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 033 z 11.02.1980, z późn. zm.),

4) dyrektywy 80/155/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. dotyczącej koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności przez położne (Dz. Urz. WE L 33 z 11.02.1980, z późn. zm.),

5) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r. zmieniającej dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. WE L 206 z 31.07.2001). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej — dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Ilekroć w ustawie jest mowa o „państwie członkowskim Unii Europejskiej”, należy przez to rozumieć również „państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim

3) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Studia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b i w ust. 3 pkt 3 lit. b, trwają co najmniej 6 semestrów i obejmują co najmniej 4 600 godzin kształcenia zawodowego, w tym zajęcia praktyczne stanowią co najmniej jedną drugą, a zajęcia teoretyczne co najmniej jedną trzecią wymiaru kształcenia.”;

4) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Pielęgniarka, położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego tytułu zawodowego wymienionego w ust. 1 i 2, jeżeli posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument nadany przez to państwo, potwierdzający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej.”;

5) dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a.

1. Pielęgniarka, położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 2, posługiwać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym wykształcenie uzyskanym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub jego skrótem, jeżeli ten tytuł lub jego skrót nie jest tożsamy z tytułem zawodowym używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego pielęgniarka, położna nie jest uprawniona.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może wymagać, aby tytuł określający wykształcenie uzyskany przez pielęgniarkę, położną był używany wraz ze wskazaniem nazwy i siedziby instytucji, która ten tytuł przyznała.

3. Jeżeli tytuł określający wykształcenie uzyskany przez pielęgniarkę, położną będącą obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie jest tożsamy i może być mylony z tytułem zawodowym używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego pielęgniarka, położna nie jest uprawniona, w szczególności, gdy jego uzyskanie wymaga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowego wykształcenia, którego pielęgniarka, położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada, może posługiwać się oryginalnym tytułem używanym w państwie członkowskim Unii Euro-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 885 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

  Po pięciu latach wygasa prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Ja mam przerwę sześcioletnią. Zgubiłam prawo wykonywania zawodu, a Izby Pielęgniarskie odmówiły wydania (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Ustawa 203, czyli wynagrodzenie pielęgniarki

  Jestem pielęgniarką z 20-sto letnim stażem pracy. Przez ostatnie 17 lat pracuję jako pielęgniarka szkolna. Czy przysługuje mi wyrównanie z tytułu obowiązującej od (...)

 • Obowiązki zawodowe pielęgniarki

  Ok. 16 lat pracowałam jako pielęgniarka. Od ok 4 lat nie wykonuję zawodu. Od tego roku obowiązuje nowe prawo wykonywania zawodu - chcąc je otrzymać polecono mi uregulować (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży akcji pracowniczych

  Czy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanych akcji pracowniczych nabytych nieodpłatnie przed 2004 r.? Otrzymałem nieodpłatnie akcje od zakładu pracy TP SA przed (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-20 poz. 940

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-21 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształtujących w zawodzie pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-21 poz. 969

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-22 poz. 559

  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.