Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1904 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-11-03
Data wydania:2005-11-02
Data wejscia w życie:2005-11-03
Data obowiązywania:2005-11-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1904 z 2005


1904

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. §

2. Do zakresu działania Ministra należy koordynowanie:

1) działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanych dalej „służbami specjalnymi”; ———————

1)

2) współdziałania służb specjalnych z właściwymi organami i służbami innych państw, także w zakresie zadań i misji specjalnych w dziedzinie bezpieczeństwa państwa;

3) działalności służb specjalnych z Policją, Strażą Graniczną, ˚andarmerią Wojskową, Służbą Więzienną, Służbą Celną, organami: celnymi, skarbowymi, kontroli skarbowej, informacji finansowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współdziałania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa. §

3. Zadania, o których mowa w § 2, Minister wykonuje z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w szczególności przez:

1) przygotowanie i przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów oraz — po uzyskaniu jego zgody — Radzie Ministrów:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

Dziennik Ustaw Nr 221                — 14820 —                Poz. 1904


a) projektów założeń polityki w zakresie bezpieczeństwa państwa i ochrony jego porządku konstytucyjnego, b) projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa państwa, w tym także projektów dotyczących lustracji, z zastrzeżeniem kompetencji właściwych ministrów, c) opinii w sprawie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem państwa, d) ocen stanu bezpieczeństwa państwa, e) projektów planów i kierunków działania służb specjalnych, f) ocen wykonywania przez służby i organy, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, powierzonych im zadań, w tym także ocen dotyczących współdziałania z organami i instytucjami państwowymi oraz z innymi zobowiązanymi podmiotami, g) projektów działań zmierzających do stworzenia zintegrowanego systemu służb specjalnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa, h) projektów wytycznych Prezesa Rady Ministrów wiążących właściwych ministrów w sprawie współdziałania służb specjalnych oraz oceny stanu ich realizacji;

2) kontrolowanie realizacji zadań służb i organów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, w zakresie działań podejmowanych w celu ochrony bezpieczeństwa państwa, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach odrębnych;

3) wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o zastosowanie środków nadzoru, określonych w ustawach i wynikających z odpowiedzialności za działania służb i organów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3;

4) wydawanie w imieniu Prezesa Rady Ministrów postanowień i decyzji, o których mowa w art. 48c i 48f ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), oraz wypełnianie innych zadań

wynikających z ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową;

5) reprezentowanie Prezesa Rady Ministrów w kontaktach międzynarodowych związanych z działalnością służb specjalnych. §

4. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w rozporządzeniu, może żądać od służb i organów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, informacji, w szczególności dotyczących:

1) planowania budżetu oraz jego wykonania;

2) planowania działań mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa;

3) zasad i trybu realizacji zadań służbowych;

4) polityki kadrowej;

5) współdziałania służb specjalnych z partnerami zagranicznymi. § 5.

1. Minister współdziała z innymi właściwymi organami, w szczególności z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, administracji publicznej, spraw zagranicznych, finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, z zachowaniem opiniodawczo-doradczej funkcji Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

2. Organy administracji rządowej udzielają Ministrowi pomocy w realizacji jego zadań. §

6. W zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w rozporządzeniu Minister może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań. §

7. Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1904 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1903 z 20052005-11-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1902 z 20052005-11-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej

  Czy w świetle obowiązującego prawa pojedynczy członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej może odpowiadać sądownie za sprzeczne z prawem decyzje Rady, które (...)

 • Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu

  Czy w spółce z o.o., zgodnie z przepisami ksh, Rada Nadzorcza (tudzież inny organ) może oddelegować członka Rady do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, jeśli (...)

 • Cudzoziemiec jako członek rady nadzorczej

  Grupa akcjonariuszy spółki akcyjnej, reprezentująca jedną piątą kapitału wybrała do rady nadzorczej członka, który jest cudzoziemcem nie znającym języka polskiego. (...)

 • Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

  Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2007 nr 87 poz. 947

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 163

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-27 poz. 606

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-31 poz. 480

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 259

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.