Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 813 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-06-02
Data wydania:2005-05-30
Data wejscia w życie:2005-06-17
Data obowiązywania:2005-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 813 z 2005


Strona 1 z 2
813

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, poz. 2493) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu: „§ 14a. W przypadku nieotrzymania karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego przez właściwego dla wysyłającego wyroby akcyzowe zharmonizowane naczelnika urzędu celnego, w terminie miesiąca od dnia wysłania tych wyrobów, właściwy dla ———————

1)

wysyłającego naczelnik urzędu celnego w ciągu 3 dni zawiadamia właściwego naczelnika polskiego granicznego urzędu celnego o nieotrzymaniu karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.”;

2) § 24a otrzymuje brzmienie: „§ 24a. W przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dostarczanych na terytorium kraju do podmiotów uprawnionych do nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w chwili ich zużycia zgodnie z przeznaczeniem, z zastrzeżeniem § 24b—24m.”;

3) w § 24c uchyla się pkt 3;

4) w § 24d uchyla się pkt 3;

5) w § 24e uchyla się pkt 3;

6) w § 24f uchyla się pkt 3;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Dziennik Ustaw Nr 96

7) § 24g otrzymuje brzmienie:                — 6282 —

10) w § 25: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:                Poz. 813


㤠24g.

1. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje zgodnie z §

19.

2. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego.”;

8) w § 24h uchyla się pkt 3;

9) po § 24k dodaje się § 24l i 24m w brzmieniu: „§ 24l. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

1) z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do uprawnionego nabywcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,

2) w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu dokonującego ich odsprzedaży, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zgodnie z § 19 — przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 11 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. § 24m. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

1) z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do uprawnionego nabywcy, o którym mowa w § 14 ust. 2a pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,

2) w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu dokonującego ich odsprzedaży, o którym mowa w § 14 ust. 2a pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zgodnie z § 19 — przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 14 ust. 2—4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.”;

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie czterech miesięcy od wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;

2) kartę 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, a jeżeli przedstawienie tej karty jest niemożliwe ze względu na jej zniszczenie lub zaginięcie, kopię karty 2 lub 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, potwierdzoną przez właściwe dla odbiorcy władze celne lub podatkowe;

3) potwierdzenie zapłaty akcyzy w innym państwie członkowskim.”, b) dodaje się ust. 5—7 w brzmieniu: „5. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 6 i

7. 6. Na wniosek prowadzącego skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu celnego po sprawdzeniu zgodności danych zawartych w duplikatach kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z danymi zawartymi w karcie 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w terminie 7 dni opieczętowuje urzędowymi pieczęciami duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego i nadaje tym duplikatom numer rejestracyjny, zgodny z numerem karty 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

7. Duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego muszą zawierać wyraz DUPLIKAT.”;

11) po § 25 dodaje się § 25a—25c w brzmieniu: „§ 25a.

1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 2a ust. 2, do których stosuje się stawkę 0, oraz wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy może być wykorzystany dokument handlowy z potwierdzeniem przez odbiorcę odbioru tych

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 813 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 821 z 20052005-06-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2005 r. sygn. akt SK 44/04

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 820 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 819 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 818 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 817 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 816 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 815 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 814 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 812 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 811 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 810 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 809 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 808 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 807 z 20052005-06-02

  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie

porady prawne online

Porady prawne

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Definicja składu podatkowego

  Co oznacza pojęcie "skład podatkowy"?

 • Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

  W lipcu 2004 r. kupiłam w Belgii używany samochód. Zapłaciłam wysoką akcyzę. Co muszę zrobić, żeby ją odzyskać? Gdzie mam się zgłosić i jakie pismo napisać?

 • Stawka akcyzy za sprowadzone auto

  Ile wynosi stawka akcyzy od samochodu z Niemiec? Samochód mercedes klasa S poj. silnika 3 litry, rok produkcji 2007.

 • Akcyza na wyroby węglowe

  Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 849

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-08 poz. 903

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowanie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystywania zabezpieczenia generalnego

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-25 poz. 819

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.