Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1692 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisana w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-18
Data wydania:2005-04-20
Data wejscia w życie:2006-07-29
Data obowiązywania:2006-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1692 z 2006


1692

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisana w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 17 września 2003 r. została podpisana w Zagrzebiu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Chorwacji, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, — potwierdzając zamiar rozwijania przyjaznych stosunków, — pamiętając o możliwości wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych, — będąc przekonanymi o konieczności współpracy międzynarodowej w przypadku zaistnienia tych zdarzeń i biorąc pod uwagę korzyści, jakie może przynieść Umawiającym się Stronom ta współpraca,

Dziennik Ustaw Nr 234 uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Przedmiot umowy                — 11566 —                Poz. 1692


2) udzielanie pomocy podczas katastrof naturalnych i awarii technicznych, których następstw jedna z Umawiających się Stron nie może usunąć przy użyciu własnych sił i środków;

3) szkolenie i doskonalenie zawodowe personelu obrony (ochrony) cywilnej, straży pożarnej i innych służb ratowniczych, a także ekspertów oraz kadr administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ochrony ludności i ratownictwa, jak również organizowanie seminariów i spotkań roboczych;

4) wymianę obserwatorów ćwiczeń organizowanych w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i innych form pomocy poszkodowanej ludności w razie zaistnienia katastrof naturalnych i awarii technicznych;

5) wymianę publikacji oraz informacji naukowo-technicznych ważnych z punktu widzenia ochrony ludności i ratownictwa. Artykuł 5 Właściwe organy

1. Umawiające się Strony upoważniają do wykonywania niniejszej umowy oraz do utrzymywania bezpośrednich kontaktów następujące właściwe organy: w Rzeczypospolitej Polskiej — Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Republice Chorwacji — Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

2. Umawiające się Strony mogą także upoważnić inne właściwe organy do wykonywania niniejszej umowy.

3. Umawiające się Strony wymienią dane o adresach i połączeniach telekomunikacyjnych organów, o których mowa w ustępach 1 i

2.

4. Umawiające się Strony przekazują sobie wzajemnie bez zwłoki w formie pisemnej informacje o zmianach zachodzących we właściwości organów, o których mowa w ustępach 1 i

2. Artykuł 6 Zasady udzielania pomocy Udzielanie pomocy następuje na wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony kierowany do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony. Dotyczy to właściwych organów, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 niniejszej umowy. We wniosku określa się rodzaj, zakres i oczekiwany termin tej pomocy, a także podaje dane na temat zdarzenia. Warunki udzielenia pomocy są uzgadniane między tymi organami.

Umawiające się Strony współpracują w celu zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz w prowadzeniu działań ratowniczych, jak też usuwaniu następstw takich zdarzeń, przy efektywnym wykorzystaniu swego potencjału. Artykuł 2 Definicje Określenia używane w niniejszej umowie mają następujące znaczenie:

1) „katastrofa naturalna” oznacza zdarzenie związane z działaniem sił natury, którego skutki stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska;

2) „awaria techniczna” oznacza gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, które stanowi poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska:

3) „udzielanie pomocy” oznacza wysłanie grup ratowniczych lub ekspertów w celu wykonania działań, które łagodzą lub usuwają następstwa katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także pomoc humanitarną lub inną formę pomocy, uzgodnioną między Umawiającymi się Stronami;

4) „grupa ratownicza” oznacza zorganizowany zespół odpowiednio przygotowanych i wyposażonych osób, wysłanych przez Umawiającą się Stronę w celu udzielenia pomocy. Artykuł 3 Zasady współpracy Umawiające się Strony prowadzą współpracę na zasadach wzajemności i dobrowolności oraz w zakresie swoich możliwości. Artykuł 4 Zakres współpracy Zakres współpracy Umawiających się Stron obejmuje:

1) wymianę danych dotyczących katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także ich następstw, które dotknęły terytorium jednego z Państw Umawiających się Stron, jak również nabytego doświadczenia w zakresie ograniczania i usuwania następstw tych zdarzeń;

Dziennik Ustaw Nr 234 Artykuł 7 Koszty i odszkodowania                — 11567 —                Poz. 1692


w ramach swoich kompetencji porozumiewać się na temat sposobu i warunków wykonywania niniejszej umowy. Artykuł 9 Rozstrzyganie sporów Spory wynikłe podczas wykonywania niniejszej umowy właściwe organy, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 niniejszej umowy, rozwiązują w drodze bezpośrednich rokowań. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór jest rozstrzygany w drodze dyplomatycznej. Artykuł 10 Stosunek do innych umów międzynarodowych

1. Koszty udzielania pomocy na podstawie niniejszej umowy ponosi Umawiająca się Strona, która udziela tej pomocy, o ile właściwe organy Umawiających się Stron, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 niniejszej umowy, nie uzgodnią inaczej.

2. Umawiająca się Strona, która przyjmuje pomoc na terytorium swojego Państwa, zapewnia bezpłatnie grupom ratowniczym i ekspertom drugiej Umawiającej się Strony zakwaterowanie i niezbędną pomoc medyczną, jak również po wyczerpaniu ich własnych zapasów — materiały eksploatacyjne, żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby.

3. Wyposażenie grup ratowniczych i ekspertów oraz pomoc humanitarna są zwolnione z ceł, podatków i innych opłat. Jeżeli nie zostaną one użyte zgodnie z celami określonymi w niniejszej umowie, podlegają postępowaniu zgodnemu z prawem wewnętrznym Państwa Umawiającej się Strony, która przyjmuje pomoc.

4. Umawiające się Strony zrzekają się wzajemnie roszczeń do odszkodowań za uszczerbek w mieniu, łącznie z środowiskiem naturalnym, a także z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci członka grupy ratowniczej lub eksperta, jeżeli szkody te wynikły w związku z udzielaniem pomocy zgodnie z niniejszą umową.

5. Jeżeli członek grupy ratowniczej lub ekspert jednej z Umawiających się Stron podczas udzielania pomocy wyrządzi szkodę osobie trzeciej na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, odpowiedzialność za tę szkodę ponosi Umawiająca się Strona, która przyjmuje pomoc.

6. Postanowień ustępów 4 i 5 nie stosuje się, gdy szkoda została spowodowana z winy umyślnej. Artykuł 8 Wykonywanie umowy

1. Właściwe organy, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 niniejszej umowy, wyznaczają swoich przedstawicieli do współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, którzy raz w roku spotykają się w celu uzgodnienia planu współpracy.

2. Organy i instytucje działające na terytoriach Państw Umawiających się Stron, wymienione w planie współpracy, o którym mowa w ustępie 1, mogą

Umowa niniejsza nie ogranicza praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z innych umów międzynarodowych wiążących Umawiające się Strony. Artykuł 11 Wejście w życie umowy Umowa niniejsza wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu otrzymania późniejszej z not dyplomatycznych, w których zostanie potwierdzone, że każda z Umawiających się Stron spełniła warunki wymagane prawem wewnętrznym jej Państwa niezbędne do wejścia w życie niniejszej umowy. Artykuł 12 Czas obowiązywania umowy Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku umowa utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu. UMOW¢ niniejszą sporządzono w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i chorwackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Z upoważnienia Rządu Republiki Chorwacji

Dziennik Ustaw Nr 234                — 11568 —                Poz. 1692


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 234                — 11569 —                Poz. 1692


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 234                — 11570 —                Poz. 1692


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 234                — 11571 —                Poz. 1692


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 234                — 11572 —                Poz. 1692


Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, — jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, — będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 20 kwietnia 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski L.S. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT-II-226-36-2001/175 Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Chorwacji w Warszawie i w związku z dostrzeżoną rozbieżnością w zapisie artykułu 5 ustęp 1 pomiędzy tekstem polskim a tekstem chorwackim polskiego egzemplarza Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r., ma zaszczyt zaproponować, zgodnie z alternatem polskim tekstu polskiego umowy następujące brzmienie art. 5 ust. 1 alternatu polskiego tekstu chorwackiego umowy: „1. Ugovorne stranke za provedbu ovoga Ugovora i održavanje izravnih kontakata ovlašćuju sljedeća nadležna tijela:

u Republici Poljskoj — ministra unutarnjih poslova i uprave, u Republici Hrvatskoj — Ministarstvo unutarnjih poslova.”. W związku z powyższym Ministerstwo prosi o wyrażenie zgody na dokonanie stosownych zmian w polskim egzemplarzu umowy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe, poprawki weszły w życie w dniu otrzymania noty będącej odpowiedzią, zgodnie z artykułem 79 ustęp 1 litera b) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Chorwacji w Warszawie wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie Nota: 40/2006

Chorwacji a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, która została podpisana w dniu 17 września 2003 r. w Zagrzebiu — zgodnie ze wspomnianą notą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji ma zaszczyt równocześnie zaproponować, żeby zgodnie z art. 79 ust. 1b) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, zaproponowana poprawka techniczna wspomnianego artykułu została uznana za dokonaną ab initio, czyli z dniem podpisania wspomnianej umowy. Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 2 sierpnia 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do noty Ministerstwa nr DPT-II-226-36-2001/175 z dnia 20 kwietnia 2004 r. ma zaszczyt poinformować, że: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji wyraża zgodę na propozycję Strony polskiej dotyczącą technicznej poprawki w chorwackim tekście artykułu 5 ustęp 1 polskiego oryginału Umowy między Rządem Republiki

Dziennik Ustaw Nr 234 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPTII226732005/pd                — 11573 —                Poz. 1692


Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Chorwacji w Warszawie i w odpowiedzi na notę numer 40/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie poprawek w polskim egzemplarzu, w chorwackiej wersji językowej Umowy między Rządem Rzeczypo-

spolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r., ma zaszczyt poinformować, że Strona polska zgadza się na propozycję Strony chorwackiej, aby poprawki do wspomnianej umowy weszły w życie ab initio, czyli z dniem jej podpisania. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Chorwacji w Warszawie wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2006 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1692 z 2006 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1695 z 20062006-12-18

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1694 z 20062006-12-18

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

  • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1693 z 20062006-12-18

    Oświadczenie Rządowe z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, popisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.