Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1727 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-21
Data wydania:2006-12-15
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1727 z 2006


Strona 1 z 2
1727

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136 oraz z 2006 r. Nr 72, poz. 498) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do alkoholu etylowego, w tym bioetanolu, oraz napojów spirytusowych”;

2) rozdziały 11 i 12 otrzymują brzmienie: „Rozdział 11 Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do estrów, dimetyloeteru, węglowodorów syntetycznych oraz czystego oleju roślinnego § 43.

1. Podmioty wytwarzające estry metylowe kwasów tłuszczowych, estry etylowe kwa———————

1) Minister Finansów

sów tłuszczowych, dimetyloeter, węglowodory syntetyczne lub mieszanki węglowodorów syntetycznych, wytwarzane z biomasy, oraz podmioty dokonujące ich przerobu lub zużycia, w związku z § 6 ust. 2, mogą być objęte stałym nadzorem.

2. Podmiot wytwarzający wyroby, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym rozpoczęciem procesu wytwarzania, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed jego rozpoczęciem, zgłoszenie procesu wytwarzania.

3. Zmiany w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, podmiot odnotowuje w zgłoszeniu lub odpisie zgłoszenia i niezwłocznie zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego lub komórce stałego nadzoru.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać następujące dane:

1) określenie rodzaju wyrobów, które mają być produkowane;

2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania wyrobów oraz ich przekazania do magazynu;

3) ilość i rodzaj surowców, które mają być użyte do produkcji wyrobów;

4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów oraz sposób ustalenia ich ilości.

kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592.

Dziennik Ustaw Nr 238                — 11887 —                Poz. 1727


właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym rozpoczęciem procesu wytwarzania, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed jego rozpoczęciem, zgłoszenie procesu wytwarzania.

3. Zmiany w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, podmiot odnotowuje w zgłoszeniu lub odpisie zgłoszenia i niezwłocznie zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego lub komórce stałego nadzoru.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać następujące dane:

1) określenie rodzaju wyrobów, które mają być produkowane;

2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania wyrobów oraz przekazania do magazynu;

3) ilość i rodzaj surowców, które mają być użyte do produkcji wyrobów;

4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów oraz sposób ustalenia ich ilości.

5. Czynności w zakresie procesu wytwarzania wyrobów, o których mowa w ust. 1, a także przekazywania ich do magazynu odnotowuje się w prowadzonej przez podmiot dokumentacji produkcyjnej i magazynowej.

5. Czynności w zakresie procesu wytwarzania wyrobów, o których mowa w ust. 1, a także przekazywania ich do magazynu odnotowuje się w prowadzonej przez podmiot dokumentacji produkcyjnej i magazynowej. § 44.

1. Podmiot dokonujący przerobu lub zużycia wyrobów, o których mowa w § 43 ust. 1, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym przerobem lub zużyciem tych wyrobów, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed ich przerobem lub zużyciem, pisemne zgłoszenie, podając, jaki rodzaj wyrobów, w jakiej ilości, do jakich celów i według jakich norm — o ile te normy zostały ustalone — ma być przerabiany lub zużywany.

2. Podmiot dokonujący przerobu lub zużycia czystego oleju roślinnego do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, określonych w odrębnych przepisach, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym przerobem lub zużyciem tego wyrobu, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed jego przerobem lub zużyciem, pisemne zgłoszenie, podając, jaki rodzaj oleju roślinnego, w jakiej ilości, do jakich celów i według jakich norm — o ile te normy zostały ustalone — ma być przerabiany lub zużywany.

3. W przypadku przerobu lub zużycia czystego oleju roślinnego lub wyrobów, o których mowa w § 43 ust. 1, do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych przepisy rozdziału 7 stosuje się odpowiednio. Rozdział 12 Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do bioetanolu zawartego w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym, biometanolu, w tym biometanolu zawartego w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym § 45.

1. Podmioty wytwarzające eter etylo-tert-butylowy lub eter etylo-tert-amylowy lub biometanol, w tym biometanol zawarty w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym, wytwarzane z biomasy, oraz podmioty dokonujące ich przerobu lub zużycia, w związku z § 6 ust. 2, mogą być objęte stałym nadzorem.

2. Podmiot wytwarzający wyroby, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany przesłać

§ 46.

1. Podmiot dokonujący przerobu lub zużycia wyrobów, o których mowa w § 45 ust. 1, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym przerobem lub zużyciem tych wyrobów, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed ich przerobem lub zużyciem, pisemne zgłoszenie, podając, jaki rodzaj wyrobu, w jakiej ilości, do jakich celów i według jakich norm — o ile te normy zostały ustalone — ma być używany.

2. W przypadku zużycia eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, określonych w odrębnych przepisach, ilość zużytego eteru należy podać również w przeliczeniu na bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym.

3. W przypadku zużycia eteru metylo-tert-butylowego lub eteru metylo-tert-amylowego do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, określonych w odrębnych

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1727 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1729 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1728 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1726 z 20062006-12-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1725 z 20062006-12-21

  Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1724 z 20062006-12-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1723 z 20062006-12-21

  Międzynarodowa konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.