Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1835 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-29
Data wydania:2006-12-15
Data wejscia w życie:2007-01-13
Data obowiązywania:2006-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1835 z 2006


1835

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.1)) w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., a także w odniesieniu do „Węglokoks” S.A. w Katowicach i „Węglozbyt” S.A. w Katowicach, wykonuje do dnia 31 grudnia 2007 r. minister właściwy do spraw gospodarki.”;

2) w art. 34 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) do dnia 31 grudnia 2007 r. — zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz zadań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń;”, ———————

1)

b) w pkt 6 lit. b i c otrzymują brzmienie: „b) do dnia 31 grudnia 2007 r. — rent wyrównawczych przysługujących od kopalń całkowicie likwidowanych, c) do dnia 31 grudnia 2007 r. — deputatów węglowych dla emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych,”;

3) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) udowodnił okres pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową łącznie przez 15 lat, w tym posiadał 5 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, albo”. Art. 2. Przepisy art. 20, 23 i 27 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2007 r. Art. 3. Przepis art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do wniosków o emerytury górnicze złożonych do dnia 31 grudnia 2007 r. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1835 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1839 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1838 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1837 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1836 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1834 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1833 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1832 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1831 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1830 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1829 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1828 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1827 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1826 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1825 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1824 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Trzynastka a urlop na poratowanie zdrowia

  Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z dwudziestoletnim stażem pracy od grudnia 2005 r. do czerwca 2006 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od dnia 01.09.2006 (...)

 • Upływ terminu przedawnienia

  Jeżeli płatność za fakturę upływa z dniem 14.01.2003 to w którym dniu upływa termin złożenia pozwu do sądu, aby nie narazić się na przedawnienie roszczenia. Czy (...)

 • Dokumentowanie pracy kierowców

  Prowadzę działalność gospodarczą - usługi transportowe. Zatrudniam kierowców na samochody dostawcze, jak i ciężarowe (tj. powyżej 3,5 ton). Jakie dokumenty szczególne (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 5 poz. 98

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie orzech II z 2003 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2004 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 182

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2004 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2005 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 4 poz. 68

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 348

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.