Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1876 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-31
Data wydania:2007-12-21
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1876 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 250                — 17949 —                Poz. 1876


1876

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa maksymalną wysokość opłat pobieranych za:

1) dokonanie wpisu zwierząt gospodarskich do księgi hodowlanej lub rejestru;

2) wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu zwierząt gospodarskich do księgi hodowlanej lub rejestru; ———————

1)

3) wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie: a) zwierząt hodowlanych z gatunków bydło, owce, kozy, świnie, b) materiału biologicznego zwierząt hodowlanych z gatunków bydło, owce, kozy, świnie, a także materiału biologicznego koniowatych — będących przedmiotem handlu. §

2. Maksymalna wysokość opłat, o których mowa w § 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. (poz. 1876)

MAKSYMALNA WYSOKOÂå OPŁAT ZA DOKONANIE WPISU DO KSI¢GI HODOWLANEJ I REJESTRU, WYDANIE ZAÂWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE WPISU DO KSI¢GI HODOWLANEJ LUB REJESTRU ORAZ WYDANIE ÂWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO POCHODZENIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO B¢DĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU Lp. 1 1 Rodzaj usługi 2 dokonanie wpisu do księgi hodowlanej: lochy, knura klaczy ogiera maciorki, tryka kozy, kozła matki pszczelej stada zwierząt futerkowych stada drobiu Maksymalna wysokość opłat w złotych 3 32,00 100,00 300,00 30,00 30,00 4,00 33,00 100,00

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1876 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.