Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 626 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-05-29
Data wydania:2007-05-21
Data wejscia w życie:2007-06-13
Data obowiązywania:2007-05-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 626 z 2007


Strona 1 z 2
626

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą spełniać eksperci powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, zwani dalej „ekspertami”;

2) szczegółowe zasady powoływania i odwoływania ekspertów;

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5684 —                Poz. 626


3) przesłanki skreślenia z listy ekspertów uprawnionych do oceny projektów w ramach programów operacyjnych, zwanej dalej „listą ekspertów”;

4) warunki wynagradzania ekspertów za wydane opinie do projektów. §

2. Ekspertem może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera w dziedzinach objętych programami operacyjnymi;

2) posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych programami operacyjnymi;

3) posiada doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

4) korzysta w pełni z praw publicznych;

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

6) nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;

7) złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów. § 3.

1. W celu powołania eksperta minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej „ministrem”, zamieszcza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ogłoszenie w sprawie możliwości ubiegania się o wpis na listę ekspertów.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zaproszenie do złożenia wniosku o wpis na listę ekspertów, zwanego dalej „wnioskiem”, wraz z określeniem warunków, o których mowa w § 2;

2) formularz kwestionariusza osobowego;

3) nazwę i adres instytucji zarządzającej, do której należy składać wniosek;

4) termin złożenia wniosku.

3. Wniosek zawiera:

1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;

2) oświadczenie zainteresowanego o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, o którym mowa w § 2 pkt 7;

3) oświadczenie zainteresowanego, że spełnia warunki, o których mowa w § 2 pkt 4—6.

4. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 2 pkt 1—3.

5. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, lub niespełniające warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. §

4. Nabór ekspertów jest przeprowadzany w zależności od potrzeb związanych z opiniowaniem projektów. § 5.

1. Minister powołuje ekspertów po rozpatrzeniu wniosków oraz:

1) odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na ekspertów — w przypadku programów operacyjnych, o których mowa w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanej dalej „ustawą”;

2) z uwzględnieniem rekomendacji instytucji zarządzających — w przypadku programów operacyjnych, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy, i regionalnych programów operacyjnych.

2. Rekomendacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonują właściwe instytucje zarządzające programami operacyjnymi po zaopiniowaniu wniosków oraz odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na ekspertów, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt

4. § 6.

1. Minister, w terminie 7 dni od dnia powołania eksperta, dokonuje wpisu na listę ekspertów, o czym pisemnie informuje eksperta oraz instytucję zarządzającą programem operacyjnym — w przypadku programów operacyjnych, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy, i regionalnych programów operacyjnych.

2. Lista ekspertów zamieszczana jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. § 7.

1. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:

1) imię i nazwisko eksperta;

2) dziedzinę wiedzy eksperta objętą programami operacyjnymi;

3) informację o stopniach lub tytułach naukowych albo innych stopniach lub tytułach uzyskanych w określonej dziedzinie;

4) adres do korespondencji;

5) okres, na który ekspert został powołany;

6) datę wpisu na listę ekspertów.

2. Ekspert niezwłocznie informuje ministra o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4. § 8.

1. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez ekspertów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 626 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 627 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 625 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia od refundowanych wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 624 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 623 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 622 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 621 z 20072007-05-29

  Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

porady prawne online

Porady prawne

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Prawo ochronne na pomysł racjonalizatorski

  Jak wygląda ochrona praw autorskich w przypadku pomysłów racjonalizatorskich?

 • Podstawa prawna oceny pracowniczej w firmie

  Czy przeprowadzenie w firmie oceny pracowniczej (np. w sposób opisany niżej) może być zakwalifikowane jako wypełnianie obowiązku pracodawcy, o którym mowa w art. 94 (...)

 • Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

  Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Kontrahenci Spółki spoza Warszawy często przyjeżdżają do siedziby Spółki na rozmowy, dotyczące kontraktów i projektów, (...)

 • Komis programów komputerowych

  Komis to dwie dostawy, stąd obowiązek wystawienia faktury w ciągu 7 dni. W komis wstawiane są programy komputerowe (kurs języka angielskiego na CD), a to nie jest towar (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1565

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Komunikat UE z 2010-07-28 nr 204 poz. 2

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania członków Komitetu Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób ustanowionego decyzją 2009/872/WE

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1171

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołu Ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.