Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 888 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-07
Data wydania:2009-06-25
Data wejscia w życie:2009-07-07
Data obowiązywania:2009-07-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 888 z 2009


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 107                — 8432 —                Poz. 888


888

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 599) zarządza się, co następuje: §

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w izbach morskich. §

2. Ustala się:

1) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 3.

1. Pracownikom izb morskich zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. ———————

1)

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 1 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.

3. Stawka dodatku funkcyjnego stanowi procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli A w I kategorii zaszeregowania. §

4. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2) Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk ———————

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich (Dz. U. Nr 79, poz. 853, z 2002 r. Nr 199, poz. 1675, z 2003 r. Nr 192, poz. 1879, z 2004 r. Nr 165, poz. 1729, z 2005 r. Nr 126, poz. 1057 i Nr 261, poz. 2192 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 31), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2009 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr 192, poz. 1178).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 888 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 898 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 897 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 896 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Szkole Formacji Duchowej - Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej"

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 895 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiego oraz prokuratorskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 894 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 893 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 892 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 891 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 890 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 889 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 887 z 20092009-07-07

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

porady prawne online

Porady prawne

 • Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

  Spółka z o. o. zatrudniała ponad 50 pracowników od 2003 r. Sukcesywnie liczba pracowników się zmniejsza. Od pół roku jest już tylko zatrudnionych 4 pracowników. (...)

 • Zmiana regulaminu wynagradzania

  Czy w sytuacji nieuchwalenia ze związkiem zawodowym nowego regulaminu wynagradzania i sporządzeniu protokołu rozbieżności - pracodawca ma prawo dokonać wypowiedzenia (...)

 • Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

  Zatrudniam 5 pracowników nie ma w zakładzie funduszu socjalnego, czy muszę w tym roku wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe?

 • Dodatek stażowy

  Zauważyłem, że mój były pracodawca, gdzie byłem zatrudniony na umowę o pracę , nie wypłacał mi przez kilka lat wysługi lat. Zakład pracy został zlikwidowany a (...)

 • Podstawa do obliczenia dodatku za nadgodziny

  Dowiedziałem się z doniesień prasowych, iż wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny ustala się od pensji faktycznie otrzymywanej. Ten wariant ustalania wynagrodzenia za (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-28 poz. 1675

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-23 poz. 1729

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-20 poz. 853

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Monitor Polski 2013 poz. 748

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-29 poz. 787

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.