Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1675 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-28
Data wydania:2002-11-07
Data wejscia w życie:2002-12-13
Data obowiązywania:2002-11-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1675 z 2002


1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, ———————

1)

z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192 oraz z 2000 r. Nr 120, poz.


1268) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Dziennik Ustaw Nr 199                — 12529 —                Poz. 1675


3. Tabela stanowisk, stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;

(Dz. U. Nr 79, poz. 853) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Wynagrodzenie zasadnicze przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich ustala się przy zastosowaniu wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa dla sędziów ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”.

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje dodatek funkcyjny, stanowiący procent kwoty bazowej.

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. (poz. 1675)

TABELA STANOWISK, STAWEK PODSTAWOWYCH WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKÓW FUNKCYJNYCH PRZEWODNICZĄCYCH I WICEPRZEWODNICZĄCYCH IZB MORSKICH Wynagrodzenie zasadnicze (wielokrotność kwoty bazowej) 3 4,4 4,4 3,6 3,6 Dodatek funkcyjny (procent kwoty bazowej) 4 80—200% 70—150% 80—200% 70—150%

Lp.

Stanowisko

1 1 2 3 4

2 Przewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej Wiceprzewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej Przewodniczący Izby Morskiej Wiceprzewodniczący Izby Morskiej

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1675 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1678 z 20022002-11-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1677 z 20022002-11-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1676 z 20022002-11-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1674 z 20022002-11-28

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1673 z 20022002-11-28

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1672 z 20022002-11-28

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1671 z 20022002-11-28

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-07 poz. 888

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-23 poz. 1729

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-20 poz. 853

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Monitor Polski 2013 poz. 748

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1072

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.