Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 945 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-17
Data wydania:2009-07-16
Data wejscia w życie:2009-07-17
Data obowiązywania:2009-07-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 945 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 113                — 8672 —                Poz. 945


945

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty Na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie składa się w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 15 lipca danego roku kalendarzowego. §

2. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą, składa się w terminie od dnia 20 lipca do dnia 20 sierpnia 2009 r., jeżeli materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony lub wydany z magazynu i zużyty do siewu lub sadzenia w okresie od dnia 15 lipca 2008 r. do dnia 15 czerwca 2009 r. §

3. Dopłatę, o której mowa w § 1 i 2, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany w centralnym rejestrze przedsiębiorców. ———————

1)

§

4. W przypadku materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 14 lipca 2009 r. wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. §

5. W przypadku wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany złożonych w terminach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 6, dopłatę tę przyznaje się za okresy, w których materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony lub wydany z magazynu i zużyty do siewu lub sadzenia, określone w rozporządzeniu, o którym mowa w §

6. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. §

6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 214, poz. 1581). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 945 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 944 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 943 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 942 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 941 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 940 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 939 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 938 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębniającą akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 937 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-06 poz. 328

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-13 poz. 53

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-29 poz. 615

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-30 poz. 1447

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1021

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.