Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 970 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatur na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-21
Data wydania:2009-07-14
Data wejscia w życie:2009-08-05
Data obowiązywania:2009-07-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 970 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 115                — 8754 —                Poz. 970


970

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 5, poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Podręcznik i inne pomoce naukowe kandydat otrzymuje nieodpłatnie.”;

2) w § 7 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Główny Inspektor może dopuścić do egzaminu kandydata, który nie spełnia warunków określonych w ust. 3 pkt 1 lub 2, jeżeli:

1) w wyniku udokumentowanych zdarzeń losowych opuścił nie więcej niż 40 % zajęć praktyki, o których mowa w § 3, i nie więcej niż 40 % zajęć szkolenia teoretycznego określonych w § 5 albo

2) uczestniczył w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem egzaminu w co najmniej 90 % zajęć praktyki, o których mowa w § 3, i posiada co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w Inspekcji Transportu Drogowego oraz pełni obowiązki służbowe ściśle związane z zakresem wiedzy teoretycznej objętej egzaminem.

5. Obowiązek odbycia praktyki w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 i 8, nie dotyczy:

1) funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, ———————

1)

2) żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w ˚andarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego — którzy pełnili służbę przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym przerwa pomiędzy zakończeniem okresu pełnienia służby a zatrudnieniem w Inspekcji Transportu Drogowego jest nie dłuższa niż 12 miesięcy.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Egzamin pisemny odbywa się w ośrodku szkolenia, w którym prowadzone było szkolenie teoretyczne, a egzamin praktyczny odbywa się w punktach kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego wskazanych przez komisję, o której mowa w § 8 ust. 1.”;

4) w § 10: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kandydatowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z całości lub części egzaminu przeprowadzanego nie później niż w terminie 30 dni od dnia egzaminu, o którym mowa w § 7.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 2, albo nieprzystąpienia przez kandydata lub niedopuszczenia go do egzaminu z przyczyn leżących po stronie kandydata zwraca on koszty uczestnictwa w kursie specjalistycznym, zgodnie z umową zawartą między kandydatem a pracodawcą przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron związane z uczestnictwem kandydata w kursie specjalistycznym.”. §

2. Do umów zawartych pomiędzy kandydatem a pracodawcą związanych z uczestnictwem kandydata w kursie specjalistycznym, podpisanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 970 z 2009 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Szkolenie w zakresie towarów ADR

  Prowadzę firmę szkoleniową z zakresu BHP jako osoba fizyczna. Czy mogę organizować kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR? Jakie wymogi muszę spełnić i (...)

 • Wybór społecznego inspektora pracy

  W urzędzie skarbowym działa zakładowa organizacja związkowa. Chcemy powołać społecznego inspektora pracy. Kto i na jakiej podstawie prawnej powołuje społecznego inspektora (...)

 • Licencja na przewóz osób

  Czy każdy zarobkowy przewóz osób w kraju (samochodem do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) wymaga licencji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-29 poz. 783

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-22 poz. 50

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 791

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-06 poz. 901

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.