Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1214 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-15
Data wydania:2009-08-31
Data wejscia w życie:2009-09-30
Data obowiązywania:2009-09-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1214 z 2009


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 150                — 11610 —                Poz. 1214


1214

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb kierowania do wojskowych pracowni psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz sposób i tryb wydawania orzeczeń psychologicznych;

2) zakres badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej;

3) tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;

4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów i orzeczeń. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pracowni psychologicznej, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć wojskową pracownię psychologiczną, regionalną wojskową pracownię psychologiczną oraz Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną. § 3.

1. Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, kieruje się na badania psychologiczne do wojskowej pracowni psychologicznej albo regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, właściwej ze względu na zasięg jej działania określony w przepisach o wojskowych pracowniach psychologicznych.

2. Wzór skierowania na badania psychologiczne określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 4.

1. Na podstawie wyników badań psychologicznych psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań albo istnienie przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej, zwane dalej „orzeczeniem psychologicznym”.

2. Orzeczenie psychologiczne wystawia się z dwiema kopiami:

1) oryginał otrzymuje osoba zgłaszająca chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej;

2) pierwszą kopię otrzymuje wojskowy komendant uzupełnień kierujący na badania psychologiczne;

3) drugą kopię przechowuje się w pracowni psychologicznej, która przeprowadziła badania psychologiczne. ———————

1)

3. Osoba zgłaszająca chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej potwierdza odbiór orzeczenia psychologicznego na drugiej kopii.

4. Wzór orzeczenia psychologicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

5. Badania psychologiczne osoby zgłaszającej chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej obejmują ocenę:

1) sprawności intelektualnej;

2) cech osobowości;

3) sprawności psychomotorycznej;

4) poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej. § 6.

1. Od orzeczenia psychologicznego odwołanie wnosi się na piśmie do:

1) właściwej ze względu na zasięg działania regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej — w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez wojskową pracownię psychologiczną;

2) Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej — w przypadku odwołania od orzeczenia wydanego przez regionalną wojskową pracownię psychologiczną.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie psychologiczne, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

3. Pracownia psychologiczna, za pośrednictwem której wnoszone jest odwołanie, przekazuje je wraz z kopią karty badań psychologicznych odpowiednio do pracowni psychologicznej, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

4. Orzeczenie psychologiczne wydaje się w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania odwoławczego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, odpowiednio przez pracownię psychologiczną, o której mowa w ust. 1, na podstawie:

1) kopii karty badań psychologicznych, o której mowa w ust. 3;

2) wyników przeprowadzonych badań psychologicznych, o których mowa w §

5. 5. Orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1214 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1216 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1215 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1213 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1212 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1211 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1210 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1356

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1392

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-04 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-23 poz. 433

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.