Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1300 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:0
Data wydania:0
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1300 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 163                — 12459 —                Poz. 1300


1300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 września 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000080051, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-80-34, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 24, poz. 211), oraz działający na podstawie uchwały Nr 577/55 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zmiany zadań Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa i dostosowania jego organizacji do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o utworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej, zarządzenia Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (M. P. Nr 26, poz.

155) i zarządzenia Nr 48 Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 29 kwietnia 1991 r. w sprawie połączenia jednostek badawczo-rozwojowych pod nazwą: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznej Obsługi Rolnictwa w ˚dżarach oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet” w Gdańsku;

2) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych z siedzibą w Falentach, numer identyfikacyjny REGON 000080097, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-85-02, utworzony uchwałą Nr 610/53 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie utworzenia Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych.

2. W wyniku połączenia, o którym mowa w ust. 1, tworzy się jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, zwany dalej „Instytutem”. §

2. Siedzibą Instytutu są Falenty. §

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa. ———————

1)

§ 4.

1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej:

1) kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów infrastruktury technicznej i przyrodniczo-technicznej oraz układów ekologiczno-krajobrazowych;

2) ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;

3) gospodarki łąkowo-pastwiskowej w terenach nizinnych i górskich, technologii produkcji pasz łąkowych, stanu zagrożeń i ochrony siedlisk łąkowych, gleb i wód oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery z użytków zielonych;

4) gospodarowania wodami istotnymi dla rolnictwa, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi, inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych, dróg rolniczych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;

5) zanieczyszczenia i ochrony jakości wód na obszarach wiejskich, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich, utylizacji osadów ściekowych, odpadów komunalnych i przemysłowych, inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi;

6) zapobiegania pogarszaniu jakości środowiska w wyniku emisji odorów, gazów i pyłów ze źródeł rolniczych;

7) rozwiązań technicznych i inżynierii rolniczej w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej;

8) agroenergetyki z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii;

9) przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;

10) ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa;

11) inżynierii materiałowej i eksploatacji środków technicznych w rolnictwie.

2. Instytut realizuje zadania normalizacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, certyfikacyjne i homologacyjne, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych i jednostki notyfikowanej.

3. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1300 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1305 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1304 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawei wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1303 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1302 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1301 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1299 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 73 poz. 920

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1034

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1440

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1864

 • Monitor Polski 2013 poz. 964

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2013 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.