Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1551 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-12-01
Data wydania:2009-09-24
Data wejscia w życie:2009-12-16
Data obowiązywania:2009-12-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1551 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 202                — 14902 —                Poz. 1551


1551

USTAWA z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 150 otrzymuje brzmienie: „Art. 150. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 150a.”;

2) po art. 150 dodaje się art. 150a w brzmieniu: „Art. 150a. Do spraw o przyznanie zasiłku stałego, w których do dnia 30 kwietnia 2004 r. organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.”. Art. 2.

1. W sprawach, o których mowa w art. 150a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, organ właściwy prowadzi postępowanie z urzędu.

2. Przyznając zasiłek stały, organ właściwy rozpatruje sprawę, przyjmując za podstawę stan faktyczny istniejący w dniu złożenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego.

3. Zasiłek stały wypłaca się za okres, w którym osoba posiadała prawo do zasiłku stałego.

4. Osobie, która otrzymała zasiłek stały, o którym mowa w ust. 3, organ właściwy do wypłaty świadczeń rodzinnych ustala prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)), jednak nie dłużej niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który osoba otrzymała świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Art. 3. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc decyzje o umorzeniu postępowań w sprawie przyznania zasiłku stałego, wydane przed dniem 13 listopada 2007 r. w związku z art. 150 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 800.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1551 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1568 z 20092009-12-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2009 r. sygn. akt P 61/08

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1567 z 20092009-12-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. sygn. akt K 62/07

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1566 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1565 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1564 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1563 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1562 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1561 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1560 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1559 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1558 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1557 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1556 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1555 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1554 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1553 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1550 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1549 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1548 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1547 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.