Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z 2009 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-10
Data wydania:2009-02-03
Data wejscia w życie:2009-02-10
Data obowiązywania:2009-02-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z 2009 - Strona 4


Strona 4 z 4

Dziennik Ustaw Nr 21                — 2258 —                Poz. 112


2. Wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności:

1) nazwę beneficjenta pomocy;

2) tytuł i miejsce realizacji inwestycji;

3) cel realizacji inwestycji;

4) opis inwestycji;

5) opis przewidywanych rezultatów realizacji inwestycji;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;

7) wydatki kwalifikowane;

8) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

9) rodzaj inwestycji, dla której beneficjent pomocy ubiega się o dofinansowanie.

3. Do wniosku o dofinansowanie załącza się:

1) informacje o pomocy publicznej otrzymanej lub wnioskowanej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych;

2) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych.

4. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie w oparciu o:

1) warunki udzielania pomocy, o których mowa w § 9;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie WE nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.).

5. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 4, beneficjentowi pomocy jest przyznawana pomoc w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowanych, na podstawie umowy o dofinansowanie.

6. Podmiot udzielający pomocy w umowie o dofinansowanie informuje beneficjenta pomocy o numerze referencyjnym nadanym przez Komisję Europejską programowi pomocowemu, na podstawie którego przyznana została pomoc. § 9.

1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) zobowiązanie się przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie pomocy na realizację inwestycji regionalnej do pokrycia co najmniej 25 % wydatków kwalifikowanych ze środków własnych; przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzielonym wsparciem ze środków publicznych, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwa-

rancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, a także uzyskane jako pomoc de minimis;

2) zobowiązanie się przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie pomocy do utrzymania inwestycji, a w przypadku inwestycji regionalnej — utrzymania jej w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia jej zakończenia; w przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca — okres ten wynosi 3 lata;

3) spełnienie kryteriów odnoszących się do wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 5 — na realizację inwestycji regionalnej, oraz w § 6 — na realizację inwestycji środowiskowej;

4) spełnienie kryteriów odnoszących się do intensywności pomocy, o których mowa w § 5 ust. 9 i w § 7 ust. 3 i 4, maksymalnej wartości pomocy na realizację inwestycji regionalnej, o której mowa w § 7 ust. 5, oraz uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6;

5) złożenie wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem inwestycji.

2. Duży przedsiębiorca dodatkowo musi spełnić przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w art. 8 pkt 3 lit. a—e rozporządzenia, o którym mowa w § 1, na realizację inwestycji regionalnej, a w przypadku gdy realizuje inwestycję środowiskową — przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w art. 8 pkt 3 lit. a—d tego rozporządzenia.

3. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zamówienia na urządzenia, z wyłączeniem działań związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej danej inwestycji. §

10. W przypadku niewykonania któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 9, beneficjent pomocy zwraca całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami od dnia udzielenia pomocy. § 11.

1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Łączna wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 5 ust. 9 i w § 7 ust. 3 i 4 albo maksymalnej wartości pomocy na realizację inwestycji regionalnej, o której mowa w § 7 ust.

5. §

12. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. §

13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z 2009 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 118 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 117 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 116 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 115 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 114 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 113 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 111 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 110 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-19 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

 • Komunikat UE z 2010-04-16 nr 98 poz. 1

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre (...)

 • Monitor Polski 1999 nr 25 poz. 365

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1793

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-20 poz. 1596


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.