Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 148 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-13
Data wydania:2009-02-09
Data wejscia w życie:2009-02-15
Data obowiązywania:2009-02-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 148 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 24                — 2405 —                Poz. 148


148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2832) wprowadza się następujące zmiany: „b) 5-cyfrowy § 2.

1. W przypadku gdy podmiotowi przysługuje równocześnie prawo do wykorzystywania 4-cyfrowego numeru strefowego abonenckich usług specjalnych oraz odpowiadającego mu numeru 5-cyfrowego, za okres do dnia 31 maja 2009 r. nie jest pobierana opłata za prawo do wykorzystywania 5-cy———————

1)

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”;

2) w załączniku do rozporządzenia w pkt 7: a) uchyla się lit. a, b) dodaje się lit. b w brzmieniu: 528” frowego numeru strefowego abonenckich usług specjalnych.

2. Za odpowiadający 4-cyfrowemu numerowi strefowemu abonenckich usług specjalnych uznaje się 5-cyfrowy numer strefowy abonenckich usług specjalnych w przypadku, gdy przydzielony numer 5-cyfrowy różni się od przydzielonego numeru 4-cyfrowego wyłącznie pierwszą cyfrą „1”, zgodnie z § 9 pkt 1 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 307 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 147). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2009 r., z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2009 r. Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18, poz. 97.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 148 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 151 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 150 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 149 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 147 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 146 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Zduńska Wola w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 145 z 20092009-02-13

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Zmiana numeracji w ciągu roku podatkowego

  Prowadzę działalność gospodarczą (Księgi rachunkowe + VAT). Od początku roku stosuje numerację narastającą wystawianych przeze mnie dokumentów (faktury VAT, KW, (...)

 • Potrącenie zaległości za media z czynszu

  Właściciele lokali dokonują zaliczkowych opłat za lokale z tytułu kosztów utrzymania nieruchomosci wspólnej oraz z tytułu zużycia mediów w indywidualnych lokalach (...)

 • Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

  Prawo wieczystego użytkowania nabyliśmy w roku 1997 i otrzymaliśmy wówczas ustne zapewnienie, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania została uiszczona za cały (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2832

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-18 poz. 668

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji oraz opłat za posiadanie zezwolenia telekomunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1510

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1734

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1721

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalenia, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.