Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 175 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-19
Data wydania:2009-02-05
Data wejscia w życie:2009-03-06
Data obowiązywania:2009-02-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 175 z 2009


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 28                — 2581 —                Poz. 175


175

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia ewidencji: a) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, b) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu — z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, zwanej dalej „ewidencją”;

2) wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, na podstawie którego Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej „Komisją”, dokonuje wpisu do ewidencji;

3) tryb udostępniania ewidencji, w tym udostępniania jej na stronie internetowej Komisji. § 2.

1. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej.

2. Ewidencja zawiera dane przekazane w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 i 4, oddzielnie dla każdego z emitentów, a w przypadku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi — podmiotów ubiegających się o dopuszczenie tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. ———————

1)

3. Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych przekazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 i

4. 4. Wpisu do ewidencji dokonuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy.

5. W terminie 1 dnia roboczego od dnia dokonania wpisu do ewidencji Komisja uaktualnia ewidencję na swojej stronie internetowej. §

3. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, zawierającego dane mające odpowiednie zastosowanie do emitenta, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

4. W przypadku papierów wartościowych i instrumentów finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, zawierającego dane mające odpowiednie zastosowanie do emitenta lub do podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 5.

1. W przypadku papierów wartościowych:

1) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem warunku lub

2) wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu z zastrzeżeniem warunku — w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 lub 4, wskazuje się liczbę papierów wartościowych faktycznie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

2. W zakresie określonym w ust. 1, papiery wartościowe uznaje się za dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu w dacie ziszczenia się warunku. § 6.

1. Ewidencja jest udostępniana do publicznej wiadomości w siedzibie Komisji i na jej stronie internetowej.

2. W siedzibie Komisji dane z ewidencji udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby.

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 175 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 176 z 20092009-02-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 183 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 182 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 181 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 180 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 179 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 177 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 174 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 173 z 20092009-02-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 172 z 20092009-02-19

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 171 z 20092009-02-19

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.