Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 301 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-12
Data wydania:2009-02-24
Data wejscia w życie:2009-03-27
Data obowiązywania:2009-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 301 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 38                — 3710 —                Poz. 301


301

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 150 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2223) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 2: a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) bezpłatnego dostępu do Internetu,”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) nieodpłatnego dostarczania przesyłek z kraju do miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz z tego miejsca do kraju,”;

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku niemożliwości realizacji prawa do bezpłatnego limitu rozmów telefonicznych w sposób określony w ust. 1 wypłaca się, z dołu, na ten cel miesięczny ryczałt równowartości 25 USD.”;

3) po § 10 dodaje się § 10a i § 10b w brzmieniu: „§ 10a.

1. Dostęp do Internetu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2a, jest realizowany przez polską jednostkę wojskową.

2. W przypadku niemożliwości realizacji prawa do bezpłatnego dostępu do Internetu w sposób określony w ust. 1 wypłaca się, z dołu, na ten cel miesięczny ryczałt równowartości 10 USD. § 10b.

1. Nieodpłatne dostarczanie przesyłek z kraju do miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz z tego miejsca do kraju, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, jest realizowane przez wojskową pocztę polową.

2. W przypadku niemożliwości realizacji prawa do nieodpłatnego dostarczania przesyłek z kraju do miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz z tego miejsca do kraju w sposób określony w ust. 1 wypłaca się, z dołu, na ten cel miesięczny ryczałt stanowiący równowartość 15 USD.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie: „§

13. W stosunku do żołnierzy uczestniczących w:

1) przedsięwzięciach reprezentacyjnych poza granicami państwa nie stosuje się przepisów § 3 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 2—3a oraz ust. 2 pkt 2—3, a także § 7 i § 10—10b,

2) szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych nie stosuje się przepisów § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2—3 oraz § 7 w części dotyczącej urlopu dodatkowego oraz wykorzystania urlopu zdrowotnego łącznie z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym, a także § 10—10b,

3) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych lub zapobieżenia aktom terroryzmu oraz ich skutkom poza granicami państwa nie stosuje się przepisów § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz § 7 w części dotyczącej urlopu dodatkowego oraz wykorzystania urlopu zdrowotnego łącznie z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 301 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 305 z 20092009-03-12

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 303 z 20092009-03-12

  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 302 z 20092009-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 300 z 20092009-03-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 299 z 20092009-03-12

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 298 z 20092009-03-12

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 297 z 20092009-03-12

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 304 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2858

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-27 poz. 150

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2848

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.