Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 303 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-12
Data wydania:2009-02-27
Data wejscia w życie:2009-03-27
Data obowiązywania:2009-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 303 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 38                — 3718 —                Poz. 303


303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. Nr 168, poz. 1198 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1220) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Przy jeździe składu manewrowego wagonami naprzód poprzedzanego przez pracownika, w przypadku gdy nie może on zająć miejsca na pierwszym pchanym wagonie, oraz przy przetaczaniu wagonów z towarami niebezpiecznymi oznaczonymi nalepkami ostrzegawczymi nr 8 i 15 oraz cystern oznaczonych pasami koloru pomarańczowego, zgodnie z Regulaminem międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym ———————

1)

załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674), zwanym dalej „Regulaminem RID”, prędkość jazd manewrowych nie powinna przekraczać 5 km/h, o ile regulamin techniczny nie przewiduje dalszego zmniejszenia prędkości.”;

2) w § 12: a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7) wagony z towarami niebezpiecznymi powinny być rozmieszczone w pociągu zgodnie z postanowieniami Regulaminu RID oraz z przepisami wewnętrznymi przewoźnika kolejowego wykonującego przewóz.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zestawienie pociągu przy przewozie transportów wojskowych określają przepisy i instrukcje wojskowe.”;

3) w § 21 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Zabrania się prowadzenia pociągów z jednoosobową drużyną trakcyjną bez drużyny konduktorskiej w czasie przewożenia całopociągowych transportów wojskowych.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 303 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 305 z 20092009-03-12

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 302 z 20092009-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 301 z 20092009-03-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 300 z 20092009-03-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 299 z 20092009-03-12

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 298 z 20092009-03-12

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 297 z 20092009-03-12

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 304 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1276

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-22 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-09 poz. 911

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1090

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-28 poz. 131

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.