Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 480 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-10
Data wydania:2009-03-31
Data wejscia w życie:2009-04-25
Data obowiązywania:2009-04-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 480 z 2009


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 58                — 5057 —                Poz. 480


480

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. Nr 255, poz. 2140) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, opracowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów;”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a.

1. Składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c, powinny być wyraźnie zidentyfikowane przez przedsiębiorcę w sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wynikach kalkulacji kosztów.

2. Jeżeli poziom składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c, przekroczy 10 % łącznej wartości składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów przypisanych do danej działalności lub usługi, przedsiębiorca do wyników kalkulacji kosztów, o których mowa w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, dołącza szczegółowe wyjaśnienie powodów przekroczenia tego poziomu.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.

1. Przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących składnikami majątkowymi zwią———————

1)

zanymi ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, do ich wartości bieżących, a następnie wykazuje je w wartościach bieżących netto, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Przedsiębiorca, który prowadzi rachunkowość regulacyjną, ale nie prowadzi kalkulacji kosztów albo prowadzi kalkulację kosztów w sposób określony w § 17, nie dokonuje aktualizacji wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących składnikami majątkowymi związanymi ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, do ich wartości bieżących.”;

4) w § 9 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) składniki niewykorzystywane nie są zaliczane do grupy składników.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11.

1. Przy ustalaniu okresów amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się okres ich ekonomicznej użyteczności, czynniki rynkowe, ekonomiczne lub związane ze specyfiką danego aktywa, a także specyfikę danego przedsiębiorstwa.

2. Ustalone okresy amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także sposób ich ustalenia przedstawiane są przez przedsiębiorcę w projekcie instrukcji lub opisu kalkulacji kosztów.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14.

1. Przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład lub świadczący usługę, o której mowa w art. 81 ust. 5 ustawy, prowadzi kalkulację kosztów tych usług przy wykorzystaniu tego samego sposobu kalkulacji kosztów, według którego prowadzi kalkulację kosztów usług świadczonych na rynku detalicznym.

2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie prowadzi kalkulacji kosztów usług świadczonych na rynkach detalicznych, kalkulację kosztów usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5 ustawy, przedsiębiorca prowadzi w sposób określony w § 18.”;

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18, poz. 97.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 480 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 486 z 20092009-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt SK 19/08

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 485 z 20092009-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt K 28/08

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 484 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 483 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwość ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 482 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 481 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 479 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 478 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 477 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 476 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 475 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-06 poz. 1499

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-09 poz. 542

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-11 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-28 poz. 111

  Dokument Poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r. sporządzony w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1234

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.