Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 481 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-10
Data wydania:2009-04-01
Data wejscia w życie:2009-04-25
Data obowiązywania:2009-04-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 481 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 58                — 5064 —                Poz. 481


481

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 238, poz. 2396, z 2007 r. Nr 1, poz. 4 oraz z 2008 r. Nr 82, poz. 491) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zgłoszenie — pisemne zgłoszenie do służby nadterminowej żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową lub żołnierza rezerwy;”;

2) w § 3: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. ˚ołnierz rezerwy zamierzający pełnić służbę nadterminową składa zgłoszenie do dowódcy jednostki wojskowej, w której zamierza ją pełnić, poprzez wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.”, b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) w przypadku żołnierza rezerwy — wtórnik karty ewidencyjnej.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.

1. Zgłoszenie rozpatruje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub żołnierz rezerwy zamierza pełnić służbę nadterminową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

2. W przypadku żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową rozpatrzenie zgłoszenia następuje nie później niż na 21 dni przed upływem czasu trwania zasadniczej służby wojskowej tego żołnierza.

3. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie informuje na piśmie żołnierza zasadniczej służby wojskowej, a w przypadku zgłosze———————

1)

nia złożonego przez żołnierza rezerwy informuje na piśmie tego żołnierza oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, dowódca jednostki wojskowej, po rozpatrzeniu zgłoszenia, informuje o sposobie jego rozpatrzenia również dowódcę jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty.

5. Wyrażenie zgody na przyjęcie do służby nadterminowej lub odmowę tego przyjęcia dowódca jednostki wojskowej, rozpatrujący zgłoszenie, stwierdza w rozkazie dziennym.

6. Dowódca jednostki wojskowej w zgodzie, o której mowa w ust. 5, ustala dzień rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej.

7. Rozpoczęcie pełnienia służby nadterminowej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy odbywania zasadniczej służby wojskowej.

8. Dowódca jednostki wojskowej o dniu rozpoczęcia służby nadterminowej przez żołnierza rezerwy niezwłocznie zawiadamia właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

9. Wojskowy komendant uzupełnień na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, powołuje żołnierza rezerwy, którego dotyczy to zawiadomienie, do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej w terminie ustalonym przez dowódcę jednostki wojskowej.”;

4) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Dowódca jednostki wojskowej, w przypadku gdy żołnierz rezerwy rozpoczął pełnienie służby nadterminowej, zawiadamia o tym niezwłocznie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

4. W przypadku niestawienia się żołnierza rezerwy do pełnienia służby nadterminowej w wyznaczonym terminie, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia niezwłocznie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.

1. Dniem rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej jest dzień bezpośrednio następujący po dniu zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej, a w przypadku żołnierza rezerwy — dzień jego stawienia się do jej pełnienia, określony w karcie powołania.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 481 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 486 z 20092009-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt SK 19/08

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 485 z 20092009-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt K 28/08

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 484 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 483 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwość ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 482 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 480 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 479 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 478 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 477 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 476 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 475 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-01-05 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 542

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-24 poz. 822

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-10 poz. 290

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.