Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 519 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-23
Data wydania:2009-03-20
Data wejscia w życie:2009-05-08
Data obowiązywania:2009-04-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 519 z 2009


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 63                — 5216 —                Poz. 519


519

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim1) Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) statków o obcej przynależności znajdujących się na: a) polskich morskich wodach wewnętrznych lub na polskim morzu terytorialnym, uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, b) polskich obszarach morskich, w zakresie przepisów o monitorowaniu i informacji o ruchu statków.”;

2) w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przepisów ustawy w zakresie monitorowania i informacji o ruchu statków, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie, nie stosuje się do:

1) jednostek pływających Służby Celnej;

2) statków pełniących specjalną służbę państwową innych niż określone w ust. 1 i pkt 1;

3) statków rybackich, statków o wartości historycznej i statków rekreacyjnych lub sportowych o długości do 45 m.”;

3) w art. 5 dodaje się pkt 3—7 w brzmieniu: „3) inspektorze inspekcji państwa portu — należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez organ inspekcyjny do prowadzenia inspekcji statków o obcej przynależności; ———————

1)

4) statku o wartości historycznej — należy przez to rozumieć statki zabytkowe i ich repliki, w tym również statki przeznaczone do wspierania i promocji rzemiosł tradycyjnych i umiejętności żeglarskich użytkowane zgodnie z zasadami tradycyjnego żeglarstwa i tradycyjnych technik;

5) systemie Sirenac — należy przez to rozumieć system informacyjny w postaci bazy danych wyników inspekcji przeprowadzanych w regionie objętym obowiązywaniem Memorandum Paryskiego w sprawie inspekcji państwa portu, podpisanego w dniu 26 stycznia 1982 r.;

6) wskaźniku oceny — należy przez to rozumieć liczbowy wskaźnik obliczany dla każdego statku w systemie Sirenac, na podstawie przeprowadzonych inspekcji;

7) Centrum informacyjnym systemu Sirenac — należy przez to rozumieć organ powołany w celu zarządzania systemem Sirenac.”;

4) w art. 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Organ inspekcyjny przeprowadza inspekcję doraźną statku o polskiej przynależności w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że statek został uszkodzony lub że nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub wyposażeniu, jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa statku, a także w razie stwierdzenia lub podejrzenia, że statek jest załadowany ponad granice dozwolone w świadectwie wolnej burty lub położenie linii ładunkowej statku nie odpowiada wskazaniom zawartym w tym świadectwie.”, b) dodaje się ust. 4—7 w brzmieniu: „4. W razie stwierdzenia w wyniku inspekcji, o której mowa w ust. 1, że:

1) stan statku lub sposób jego załadowania czynią go niezdatnym do żeglugi morskiej, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zabrania użycia statku;

2) stan statku nie czyni go niezdatnym do żeglugi, lecz nie pozwala na użycie go do żeglugi w sposób zamierzony przez armatora, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zabrania użycia statku w sposób zamierzony, wskazując jednocześnie uchybienia, które należy usunąć, aby statek mógł być w ten sposób użyty.

5. W razie odmowy usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 4 pkt 2, organ inspekcyjny może, w drodze decyzji, zakazać statkowi

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. dotyczącej przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją Państw Członkowskich, międzynarodowych norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa portu) (Dz. Urz. WE L 157 z 07.07.1995, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 263);

2) dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę 93/75/WE (Dz. Urz. WE L 2008 z 05.08.2002, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 12).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 519 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 533 z 20092009-04-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 11/08

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 532 z 20092009-04-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 37/06

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 531 z 20092009-04-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P/08

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 530 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 529 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 528 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 527 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 526 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 525 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 524 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 523 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 522 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 521 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 520 z 20092009-04-23

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 518 z 20092009-04-23

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.