Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-06-24
Data wejscia w życie:2010-08-28
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 4


Strona 4 z 8

Dziennik Ustaw Nr 148                — 11541 —                Poz. 990


10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) liczbę szkół podstawowych, do których wnioskodawca będzie dostarczał mleko lub przetwory mleczne w danym roku szkolnym;

4) liczbę uczniów uczęszczających do szkół, o których mowa w pkt 3;

5) liczbę uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach, o których mowa w pkt 3;

6) ilość i rodzaje mleka i przetworów mlecznych, które będą dostarczane do szkół w danym roku szkolnym;

7) wysokość wnioskowanej kwoty wynikającą z ilości, o których mowa w pkt

6.

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się informację z poszczególnych szkół podstawowych zawierającą co najmniej dane, o których mowa w ust. 10 pkt 4—6, potwierdzoną przez osoby upoważnione do reprezentowania tych szkół.

12. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 31 sierpnia, wydaje decyzję w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym.

13. Limit środków przyznaje się we wnioskowanej wysokości wynikającej z informacji, o których mowa w ust.

11. 14. Jeżeli suma wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, środków finansowych przekracza wysokość środków finansowych określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, pomniejszonych o 1 % tych środków przeznaczonych na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) ilorazu wysokości środków finansowych określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pomniejszonych o 1 % tych środków przeznaczonych na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym i sumy środków finansowych wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, oraz

2) wysokości środków finansowych wnioskowanej przez dany podmiot.

15. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w ust. 14, w przypadku uwzględnienia odwołań od decyzji, o których mowa w ust. 12, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn ilorazu określonego w ust. 14 pkt 1 i wysokości środków finansowych wnioskowanej przez dany podmiot.

16. Od decyzji, o której mowa w ust. 12, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.”;

23) w art. 46a: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o którym mowa w art. 43 ust. 2, dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do szkół podstawowych, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kontrole dotyczące wykorzystania dopłat krajowych przeprowadza się na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika.”;

24) uchyla się art. 47 i 48;

25) w art. 49 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) czynności sprawdzające przeprowadzane u producentów mleka, dostawców hurtowych, dostawców bezpośrednich, podmiotów skupujących oraz podmiotów wymienionych w art. 42b i art. 43, w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji mleka, zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania i konsumpcji przetworów mlecznych oraz wykorzystywaniem kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, w ramach realizacji zadań określonych w ustawie.”;

26) art. 54f otrzymuje brzmienie: „Art. 54f. Podmiot skupujący, który nie spełnia obowiązków określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3, 4 lub 6, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.”;

27) po art. 54h dodaje się art. 54ha w brzmieniu: „Art. 54ha. Producent, który wprowadza do obrotu mleko lub przetwory mleczne, nie posiadając kwoty indywidualnej, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) wysokości 10 % opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej oraz

2) wyrażonej w kilogramach ilości mleka lub przetworów mlecznych wyrażonych w ekwiwalencie mleka, wprowadzonych do obrotu w okresie objętym czynnościami sprawdzającymi, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, oszacowanej zgodnie z art. 12a ust. 2.”;

28) art. 54j i 54k otrzymują brzmienie: „Art. 54j. Producent mleka, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który uniemożliwia przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie okreś-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 995 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 993 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 992 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 991 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.