Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-06-24
Data wejscia w życie:2010-08-28
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 6


Strona 6 z 8

Dziennik Ustaw Nr 148                — 11543 —                Poz. 990


2. W przypadku producentów, którzy pomimo otrzymania rekompensaty, o której mowa w art. 23a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, wprowadzili do obrotu mleko lub przetwory mleczne, przepis art. 33 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W gospodarstwie dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego, któremu przyznana została rekompensata, o której mowa w art. 23a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, Agencja Rynku Rolnego przeprowadza kontrolę w zakresie spełnienia przez tego dostawcę warunków zawartych w zobowiązaniach złożonych przez producenta, określonych w przepisach tej ustawy.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 3, są przeprowadzane zgodnie z planem kontroli ustalonym przez Agencję Rynku Rolnego wyłącznie w okresach, których dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust.

3.

5. Rekompensata przyznana dostawcy podlega zwrotowi, jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 3, zostanie stwierdzone, że nie został spełniony którykolwiek z warunków zawartych w zobowiązaniach, o których mowa w ust.

3.

6. Do zwrotu rekompensaty stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 5.

1. W roku kwotowym 2010/2011 oraz 2011/2012 nie pobiera się zaliczek, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy wymienionej w art.

1.

2. W roku kwotowym 2010/2011 oraz 2011/2012 nie stosuje się przepisów art. 4 ust. 3 pkt 7, art. 4 ust. 5 pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret 4, pkt 2a, pkt 5 lit. d i pkt 6 lit. d, art. 22 ust. 9, art. 33 ust. 2—7, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i art. 36 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w zakresie zaliczek przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy wymienionej w art.

1.

3. W roku kwotowym 2010/2011 oraz 2011/2012 podmioty skupujące nie są obowiązane do prowadzenia rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy wymienionej w art.

1. Art. 6.

1. W ramach rozliczenia roku kwotowego 2010/2011 oraz 2011/2012 właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1, do dnia 15 września odpowiednio po roku kwotowym 2010/2011 oraz 2011/2012 w odniesieniu do dostawców hurtowych:

1) dokonują rozliczenia wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego;

2) określają, w drodze decyzji, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, wysokość należnej opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, o których mowa w ust. 1, przesyłają do podmiotów skupujących, także w wersji elektronicznej, zbiorcze informacje o wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 pkt

2.

3. Dostawca hurtowy w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika do ustawy wymienionej w art. 1, jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu opłaty określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt

2.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, podmiot skupujący jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika do ustawy wymienionej w art.

1.

5. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot skupujący może rozłożyć opłatę na raty.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest podmiot skupujący wskazany w tej decyzji.

8. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ust. 4, Agencja Rynku Rolnego przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa.

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Art. 7.

1. Zaliczki, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, pobrane przez podmiot skupujący w roku kwotowym 2010/2011 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zwraca się dostawcom hurtowym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego zobowiązuje, w drodze decyzji, podmioty skupujące do określenia wysokości pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych zaliczek oraz do ich zwrotu.

3. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek podmiot skupujący zwraca dostawcy hurtowemu w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna.

4. Do należności, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 995 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 993 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 992 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 991 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.