Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1045 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-25
Data wydania:2010-08-11
Data wejscia w życie:2010-08-25
Data obowiązywania:2010-08-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1045 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 155                — 11945 —                Poz. 1045


1045

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich:

1) kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

2) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia — zwanych dalej „osobami badanymi”. §

2. Badanie lekarskie, mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich osób badanych, zwane dalej „badaniem”, przeprowadza lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)). § 3.

1. Skierowanie na badanie wydaje odpowiednio szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimna1)

zjalna, szkoła wyższa lub jednostka uprawniona do prowadzenia studiów doktoranckich, zwane dalej „placówkami dydaktycznymi”.

2. Skierowanie zawiera:

1) pieczęć placówki dydaktycznej;

2) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;

3) informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich;

4) datę wystawienia skierowania;

5) pieczątkę i podpis kierującego na badanie. § 4.

1. Lekarz przeprowadzający badanie określa jego zakres na podstawie:

1) oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich;

2) wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

3) przepisów określających prace wzbronione młodocianym oraz prace dozwolone w celu odbycia przygotowania zawodowego, mające zastosowanie w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

2. Po dokonaniu oceny stanu zdrowia osoby badanej lekarz przeprowadzający badanie wyznacza termin następnego badania, uwzględniając wskazówki, o których mowa w ust. 1 pkt

2. Lekarz może wyznaczyć wcześniejszą datę następnego badania, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego monitoringu stanu zdrowia osoby badanej.

3. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich, zwanego dalej „zaświadczeniem”.

4. Zaświadczenie zawiera:

1) pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;

2) datę jego wydania;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655 i Nr 135, poz. 912.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1045 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Rachunkowość w szkole wyższej

  Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1354

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-17 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-17 poz. 1186

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1910

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 31

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.