Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1189 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-27
Data wydania:2010-09-23
Data wejscia w życie:2010-09-27
Data obowiązywania:2010-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1189 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 176                — 13503 —                Poz. 1189


1189

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§

1. Instytut Rozwoju Służb Społecznych z siedzibą w Warszawie utworzony zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dz. Urz. MPiPS Nr 1, poz. 1), posiadający numer identyfikacyjny REGON 013195189 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-30-821, otrzymuje nazwę Instytut Rozwoju Służb Społecznych — IRSS. §

2. Siedzibą Instytutu Rozwoju Służb Społecznych — IRSS, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i wydawniczych w zakresie polityki społecznej.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

2) prowadzenie działalności naukowej, badawczej i analitycznej w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej;

3) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla potencjalnych i rzeczywistych grup osób wykluczonych;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej adresowanej do służb społecznych oraz instytucji działających w obszarze polityki społecznej;

w.

5) organizowanie i prowadzenie egzaminów na pierwszy stopień specjalizacji z organizacji pomocy społecznej;

ww

1)

6) organizowanie i prowadzenie egzaminów na drugi stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

rcl

1) upowszechnianie wyników prac, o których mowa w ust. 1, wśród podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych;

.go v.p l

7) przeprowadzanie testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

8) inspirowanie działań profilaktycznych w zakresie pomocy społecznej;

9) inspirowanie działań innowacyjnych w zakresie kształcenia służb społecznych;

10) przygotowywanie ekspertyz dotyczących rozwiązań systemowych z zakresu funkcjonowania służb społecznych, w szczególności organów i instytucji realizujących zadania pomocy społecznej i pracy socjalnej;

11) opracowywanie projektów nowych rozwiązań prawnych, strukturalnych i organizacyjnych, służących podnoszeniu jakości działania instytucji realizujących zadania polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej;

12) prowadzenie działalności promocyjnej, wydawniczej i publicystycznej dotyczącej polityki społecznej, w tym pomocy społecznej i pracy socjalnej;

13) podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, placówkami naukowymi i badawczymi;

14) organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów eksperckich;

15) współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. §

4. Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określa statut uchwalony przez radę naukową Instytutu po uprzednim zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. §

5. Nadzór na Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Duda

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1189 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1191 z 20102010-09-27

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

  • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1190 z 20102010-09-27

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

  • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1188 z 20102010-09-27

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.