Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1188 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-27
Data wydania:2010-09-20
Data wejscia w życie:2010-09-27
Data obowiązywania:2010-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1188 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 176                — 13502 —                Poz. 1188


1188

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 226, poz. 1812) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ww

w.

rcl

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857.

.go v.p l

1) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Ustala się liczbę żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, którzy ochotniczo mogą być powołani w 2010 r. do odbycia lub pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach:”; „1a) służby przygotowawczej — do 8 000 żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;”.

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. W. Pawlak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1188 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1191 z 20102010-09-27

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

  • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1190 z 20102010-09-27

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

  • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1189 z 20102010-09-27

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.