Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1197 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-29
Data wydania:2010-09-17
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1197 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 178                — 13638 —                Poz. 1197


1197

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, w celu wyłonienia kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, zwanego dalej „Komitetem”, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra oraz w siedzibie urzędu obsługującego Ministra ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu, zwane dalej „ogłoszeniem”.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1) termin, sposób i miejsce składania zgłoszeń;

2) termin i sposób podania do publicznej wiadomości list kandydatów na członków Komitetu.

3. Ogłoszenie zamieszcza się nie później niż w terminie 4 miesięcy przed upływem kadencji członków Komitetu. § 2.

1. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu, będące jednostkami naukowymi posiadającymi co najmniej kategorię A, mogą zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki właściwe dla danej jednostki naukowej.

2. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu, reprezentujące środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności, mogą zgłosić po dwóch kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.

3. Wykaz grup dziedzin nauki reprezentowanych przez członków Komitetu jest określony w załączniku do rozporządzenia. § 3.

1. Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu zawiera:

1) wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata;

2) dane osobowe kandydata: imię, nazwisko i adres;

3) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komitetu;

1)

4) uzasadnienie zgłoszenia kandydata;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o znajomości przepisów nakładających obowiązki i ograniczenia wynikające z bycia członkiem Komitetu.

2. Zgłoszenie kandydata przesyła się do urzędu obsługującego Ministra na adres wskazany w ogłoszeniu, z określeniem grupy dziedzin nauki reprezentowanej przez kandydata na członka Komitetu.

3. Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu przekazane po terminie podanym w ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu. § 4.

1. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu są oceniane przez urząd obsługujący Ministra pod względem formalnej zgodności z ogłoszeniem i wymaganiami rozporządzenia.

2. Listy kandydatów na członków Komitetu, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zamieszcza się na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, odrębnie dla kandydatów zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty reprezentujące środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności.

3. Listy sporządza się w porządku alfabetycznym, oddzielnie dla każdej z grup dziedzin nauki, wraz z informacją o liczbie zgłoszeń danej osoby oraz o reprezentowanej przez nią dziedzinie nauki. § 5.

1. Minister powołuje członków Komitetu spośród kandydatów umieszczonych na listach, o których mowa w § 4 ust. 2, w tym dwudziestu członków z listy kandydatów zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz dziesięciu członków zgłoszonych przez środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności.

2. Minister w dzienniku urzędowym Ministra oraz na stronach internetowych obsługującego go urzędu ogłasza komunikat o powołanych członkach Komitetu wraz z informacją o reprezentowanych przez nich grupach dziedzin nauki. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1197 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1203 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1202 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1201 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1200 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1199 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1198 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-06 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1198

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-12 poz. 1829

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1887

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.