Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 100 z 2010 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-04
Data wydania:2010-01-08
Data wejscia w życie:2010-02-19
Data obowiązywania:2010-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 100 z 2010 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 18                — 1436 —                Poz. 100


ust. 1, oraz tryb ich składania, a także przekazywania środków finansowych Funduszu, mając na uwadze czytelność i kompletność tych wzorów oraz uwzględniając dane osób uprawnionych niezbędne do przekazywania środków i wpłat ze środków finansowych Funduszu.”;

5) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przekazywanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń oraz zaliczek, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 14a ust. 1, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na Fun-

dusz roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłacanych świadczeń.”. Art. 2. Do roszczeń z tytułu niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w art. 8a ustawy zmienianej w art. 1, powstałych od dnia 1 października 2006 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 100 z 2010 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 101 z 20102010-02-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 99 z 20102010-02-04

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 98 z 20102010-02-04

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 97 z 20102010-02-04

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 96 z 20102010-02-04

  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-10 poz. 1088

  Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-16 poz. 674

  Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1484

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-28 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 517

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2005 r. sygn. akt K 19/02


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.