Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1508 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-07
Data wydania:2010-10-22
Data wejscia w życie:2011-03-08
Data obowiązywania:2010-12-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1508 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 230                — 15780 —                Poz. 1508


1508

USTA WA z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków Art. 1. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) portach lub przystaniach morskich — oznacza to porty lub przystanie morskie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).”;

2) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) marszałka województwa — dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej uprzednim uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem właściwego urzędu morskiego;”. Art. 2.

1. Sprawy wszczęte, na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a niezakończone decyzją ostateczną, przejmują marszałkowie województw.

2. Odwołania od decyzji wydanych przez wojewodów w sprawach, o których mowa w ust. 1, rozpatrują samorządowe kolegia odwoławcze. Art. 3.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną zawartych wcześniej przez wojewodę porozumień i umów w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy staje się właściwy marszałek województwa.

2. Decyzje wydane przez wojewodę na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione lub utracą ważność. Art. 4. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, w których stroną jest wojewoda, stroną staje się właściwy marszałek województwa. Art. 5.

1. Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wojewodowie przekażą marszałkom województw akta spraw w toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art.

1.

2. Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekaże samorządowym kolegiom odwoławczym akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art.

1. 3. Przekazanie akt spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i niezakończonych;

2) wykaz przekazywanych dokumentów. Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1508 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1521 z 20102010-12-07

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1520 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1519 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1518 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1517 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1516 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1515 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1514 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1513 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1512 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1511 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1510 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1509 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1507 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1989

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1988

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

 • Komunikat UE z 2008-01-26 nr 22 poz. 16

  Sprawa C-106/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie (...)

 • Komunikat UE z 2008-01-26 nr 22 poz. 16

  Sprawa C-112/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.