Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 238 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-17
Data wydania:2010-03-15
Data wejscia w życie:2010-03-17
Data obowiązywania:2010-03-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 238 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 41                — 3544 —                Poz. 238


238

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7 500 zł;

2) równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15 000 zł.

2. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 10 000 zł;

2) równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 20 000 zł.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do konkursów. § 2.

1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwołujący uiszcza na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Urzędem”, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

1)

2. Prezes Urzędu ogłasza na stronie internetowej Urzędu informację o rachunku bankowym, o którym mowa w ust.

1.

3. Wpis uznaje się za uiszczony, jeżeli nastąpi wpłata lub zostanie obciążony rachunek bankowy odwołującego na rzecz Urzędu. §

3. Do kosztów postępowania odwoławczego, zwanych dalej „kosztami”, zalicza się:

1) wpis, obejmujący w szczególności: a) wynagrodzenia, wydatki i opłaty Urzędu związane z organizacją i obsługą postępowań odwoławczych, archiwizacją dokumentów oraz szkoleniami członków Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”, przygotowującymi do należytego rozpoznawania odwołań, b) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy, c) koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym;

2) uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, a w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b lub § 5 ust. 3 pkt 2, koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego oraz wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności: a) koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub posiedzenia) Izby, b) wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3 600 zł. §

4. W przypadku zwrotu odwołania zwraca się odwołującemu z rachunku Urzędu kwotę uiszczoną tytułem wpisu. § 5.

1. W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli:

1) w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 238 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 244 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 243 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 242 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 241 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 240 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 239 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 237 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 236 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 235 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 234 z 20102010-03-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 233 z 20102010-03-17

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-14 poz. 1122

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-26 poz. 468

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1481

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-02 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 773

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.