Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 579 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-25
Data wydania:2010-04-21
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-05-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 579 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 88                — 7517 —                Poz. 579


579

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych2) Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1735, z 2004 r. Nr 282, poz. 2810 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 953) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) soków owocowych zagęszczonych (koncentratów owocowych, koncentratów soków owocowych);”;

2) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Minimalne wartości w skali Brixa dla soków owocowych odtworzonych z zagęszczonego

1)

soku owocowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

3) w załączniku nr 1: a) w części „Soki owocowe odtworzone z zagęszczonego soku owocowego” ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dodana woda stosowana przy odtwarzaniu spełnia wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 oraz z 2010 r. Nr 72, poz. 466). Otrzymany sok owocowy posiada cechy organoleptyczne i analityczne odpowiadające co najmniej średniej jakości soku owocowego uzyskanego z owoców tego samego rodzaju.”, b) w części „Surowce” po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Odtwor zony pr ze cie r owocowy — produkt uzyskany z zagęszczonego przecieru owocowego przez odtworzenie udziału wody usuniętej w procesie zagęszczania, dla którego minimalne wartości w skali Brixa są takie same jak dla soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego.”;

4) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. A. Ławniczak

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają dyrektywę Komisji 2009/106/WE z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 212 z 15.08.2009, str. 42).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 579 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 583 z 20102010-05-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2010 r. sygn. akt SK 50/08

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 582 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 581 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 580 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 578 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 577 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 576 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 575 z 20102010-05-25

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 574 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 573 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-20 poz. 953

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2810

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 580

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-11 poz. 443

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Legislacja UE z 2009-08-15 nr 212 poz. 42

  Dyrektywa Komisji 2009/106/WE z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.