Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 620 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-04
Data wydania:2010-04-30
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 620 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 96                — 7983 —                Poz. 620


620

USTA WA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Rozdział 1 Termin wejścia w życie ustaw reformujących system nauki Art. 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. Art. 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616) wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. Art. 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. Art. 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r., z wyjątkiem art. 39 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Art. 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r., z wyjątkiem:

1) art. 45, art. 71 ust. 3 i 4, art. 72 ust. 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.;

2) art. 5 i art. 78—86, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Art. 6. Z dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 1 traci moc ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), z wyjątkiem art. 16 i art. 21—31, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2010 r. Art. 7. Z dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 2 traci moc ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241). Art. 8. Z dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 4 traci moc ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323). Art. 9. Z dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 5 traci moc ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm.1)), z wyjątkiem art. 5 oraz art. 60—67, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2010 r.

1)

Rozdział 2 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 10. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2)) w art. 12 w ust. 2:

1) w pkt 3: a) wyrazy „placówki naukowe” zastępuje się wyrazami „instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe”, b) po wyrazach „Polskiej Akademii Nauk” dodaje się wyrazy „ , w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619)”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) instytuty badawcze;”. Art. 11. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.3)) w art. 4 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) instytuty badawcze.”. Art. 12. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) w art. 7 w ust. 2:

1) w pkt 3: a) wyrazy „placówki naukowe” zastępuje się wyrazami „instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe”, b) po wyrazach „Polskiej Akademii Nauk” dodaje się wyrazy „ , w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619)”;

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 164, poz. 1365 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190.

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7984 —                Poz. 620


2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;”. Art. 13. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8a otrzymuje brzmienie: „Art. 8a. Do publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez instytut badawczy stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z zachowaniem przepisów o instytutach badawczych.”;

2) w art. 43e ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Szpital może udostępniać publicznej uczelni medycznej, uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Polskiej Akademii Nauk, instytutowi badawczemu prowadzącemu publiczny zakład opieki zdrowotnej lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oddział szpitalny, zwany dalej „oddziałem klinicznym”, na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Udostępnianie oddziału klinicznego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej (szpitala) odpowiednio z publiczną uczelnią medyczną, uczelnią publiczną prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Polską Akademią Nauk, instytutem badawczym prowadzącym publiczny zakład opieki zdrowotnej lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zawarcie umowy wymaga zgody podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej (szpital).”;

3) art. 54a otrzymuje brzmienie: „Art. 54a. Do instytutów badawczych będących publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 35d stosuje się odpowiednio przepisy art. 54.”;

4)

4) w art. 66 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) medycznym instytutom badawczym,”. Art. 14. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;”;

2) w art. 35a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) pracownikom leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych oraz pracownikom instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa.”. Art. 15. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17b ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Polska Akademia Nauk, szkoły wyższe oraz instytuty badawcze wnoszą z tytułu użytkowania wieczystego opłaty roczne równe cenie 20 kg żyta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Opłaty te wnosi się bez uprzedniego wezwania, na rachunek Agencji do dnia 15 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.”;

2) w art. 24 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, publicznej szkole wyższej lub instytutowi badawczemu — na cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych;”. Art. 16. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 48, poz. 287.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 352 i Nr 75, poz. 473.

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7985 —                Poz. 620


1) w art. 17 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,”;

2) w art. 18b ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).”. Art. 17. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące instytutów badawczych. Ministrem właściwym w rozumieniu tych przepisów jest minister właściwy do spraw zagranicznych.”. Art. 18. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) instytutów badawczych;”;

Art. 19. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.9)) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Instytut jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, i jest dofinansowywany w formie dotacji z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie zadań określonych w ustawie.”. Art. 20. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.10)) w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych,”. Art. 21. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505) w art. 4 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne;”. Art. 22. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 102 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny są instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).”;

2) w art. 155 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Organy administracji publicznej, instytuty badawcze, a także zakłady oraz właściciele urządzeń wodnych obowiązani są do nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego.”.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253.

9)

2) w art. 38 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) w przypadku instytutu badawczego — minister nadzorujący instytut;”;

3) w art. 39 pkt 3a otrzymuje brzmienie: „3a) dotyczące pełnomocników spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz instytutów badawczych i zakresu ich pełnomocnictwa;”.

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7986 —                Poz. 620


Art. 23. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.12)) w art. 7 w ust. 2:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) instytuty badawcze;”. Art. 24. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Studia doktoranckie określone w niniejszej ustawie, zwane dalej „studiami doktoranckimi”, mogą prowadzić placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi, posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Przez placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi rozumie się instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: „Art. 41a.

1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych lub międzynarodowych instytutach naukowych mogą tworzyć samorząd doktorantów.

2. Do samorządu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące samorządu doktorantów działającego w uczelniach na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.13)).”. Art. 25. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

12)

1) w art. 4: a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) badania naukowe — badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615);”, b) w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) uczelnię lub jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. b—e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,”;

2) w art. 60a ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Uczelnie, jednostki naukowe wymienione w art. 2 pkt 9 lit. b—e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz centra badawczo-rozwojowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, są zwolnione z obowiązku, o którym mowa w ust. 4.”. Art. 26. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 97 otrzymuje brzmienie: „Art. 97. Zasady i tryb finansowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w uczelni, zakwalifikowanych do finansowania ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę, określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).”;

2) w art. 143 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 142 ust. 1, rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce.”;

3) po art. 144 dodaje się art. 144a w brzmieniu: „Art. 144a. W sprawach naruszeń dyscyplinarnych, które stanowią jednocześnie naruszenie zasad etyki w nauce, w szczególności określonych w art. 144 ust. 3 pkt 1—5, komisja dyscyplinarna może zwrócić się o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619). Opinia komisji do spraw etyki w nauce wiąże komisję dyscyplinarną w ustaleniu treści naruszenia.”;

15)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359 i Nr 75, poz. 471.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359 i Nr 75, poz. 471.

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7987 —                Poz. 620


4) art. 146 otrzymuje brzmienie: „Art. 146.

1. Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród nauczycieli akademickich uczelni.

2. W przypadku gdy obwiniony uchyla się od uczestnictwa w postępowaniu, postępowanie może toczyć się pod jego nieobecność.

3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich strony mogą się odwołać do komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, stronom służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie — Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Do odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego nie służy skarga kasacyjna.

5. Informację o prawomocnym orzeczeniu w sprawach naruszeń, o których mowa w art. 144 ust. 3 pkt 1—5, komisja dyscyplinarna przekazuje do wiadomości organu przyznającego środki finansowe na naukę.

6. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

1) w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

2) po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzyła postępowanie;

3) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub w poważnym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony, albo skład komisji nie odpowiadał warunkom określonym w art. 142, albo zasiadała w niej osoba podlegająca wyłączeniu.

7. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyny wymienionej w ust. 6 pkt 1, jeżeli była ona przedmiotem rozpoznania przez sąd apelacyjny w trybie określonym w ust.

4. 8. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego nie jest dopuszczalne po jego śmierci albo po upływie trzech lat od popełnienia czynu będącego podstawą orzeczenia, a gdy czyn stanowił przestępstwo — po upływie okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa lub w razie wykonania kary i jej zatarcia.

9. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą składać, w terminie trzydziestu dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie: obwiniony, obrońca, rzecznik dyscyplinarny, a po śmierci obwinionego lub gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności — także jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.”. Art. 27. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.16)) w art. 4:

1) w pkt 44 lit. b i c otrzymują brzmienie: „b) osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytutach badawczych stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, c) osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytutach badawczych stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego;”;

2) pkt 54 dodany przez art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) otrzymuje brzmienie: „54) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;”;

3) pkt 54 dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) oznacza się jako pkt 55;

4) dodaje się pkt 56 w brzmieniu: „56) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki.”.

16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522.

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7988 —                Poz. 620


Art. 28. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) badania — badania naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615);”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) jednostka naukowa — jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;”, c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) prace rozwojowe — prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;”;

2) w art. 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), prowadzący badania lub prace rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, z zastrzeżeniem ust. 2.”, b) w ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) w przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego — informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących temu instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności.”, c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „7. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na okres do dnia rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez konieczności zachowania warunków określonych w ust.

2. 8. Przepis ust. 7 stosuje się pod warunkiem złożenia przez spółkę wniosku w terminie 15 miesięcy od dnia przekształcenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzględniony, spółka jest obowiązana do zapłaty podatków i opłat należnych za okres zwolnienia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie wniosku.”;

3) w art. 35 uchyla się ust. 1 i

2. Art. 29. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641) w art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.”. Art. 30. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) w art. 9 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.”. Art. 31. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) w art. 92 w ust. 1 uchyla się pkt

2. Rozdział 3 Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o zasadach finansowania nauki Art. 32.

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 5, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 5, art. 14a ust. 2, art. 15 ust. 5 i 6, art. 16 ust. 3, art. 20 i art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 2 i 3, art. 25 ust. 7, art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 5, art. 33 ust. 4 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Do czasu przyznania jednostkom naukowym kategorii na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe posiadające kategorię przyznaną na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki otrzymują następujące kategorie:

1) A — jednostki naukowe posiadające kategorię 1;

2) B — jednostki naukowe posiadające kategorię 2 lub 3;

3) C — jednostki naukowe posiadające kategorię 4 lub 5.

3. Jednostki naukowe, o których mowa w ust. 5, zostaną ocenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na podstawie tej oceny przyznana zostanie kategoria A+, A, B lub C. Art. 33. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zostanie przez ministra właściwego do

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7989 —                Poz. 620


spraw nauki poddany ewaluacji w celu dostosowania do wymagań Krajowego Programu Badań określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Po dokonaniu ewaluacji Krajowy Program Badań zostanie przedłożony Radzie Ministrów zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Art. 34.

1. Do finansowania i rozliczania zadań, na które zostały przyznane środki finansowe przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zadania Rady Nauki działającej na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki w zakresie finansowania i rozliczania zadań przejmują powołane przez ministra właściwego do spraw nauki zespoły, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Art. 35.

1. Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków dotyczących przyznania środków finansowych na naukę nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zadania Rady Nauki w zakresie rozpatrywania i kwalifikowania wniosków przejmują powołane przez ministra właściwego do spraw nauki zespoły, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W przypadkach, w których wnioski zostały poddane ocenie na zasadach dotychczasowych, oceny nie powtarza się.

3. Do wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art.

1. Art. 36. Do czasu przekazania zadań do realizacji Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zadania te realizuje i finansuje minister właściwy do spraw nauki, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Art. 37. Przepisu art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie stosuje się w roku budżetowym, w którym zostanie utworzone Narodowe Centrum Nauki. Art. 38.

1. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jednostki naukowe posiadające kategorię 1 lub 2, otrzymaną na podstawie oceny parametrycznej, przeprowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, oraz środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności zgłoszą kandydatów do pierwszego składu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. minister właściwy do spraw nauki powoła na okres 2 lat dziesięciu członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych spośród kandydatów zgłoszonych przez środowisko naukowe i pięciu członków Komitetu spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska społeczno-gospodarcze. Pozostałych członków Komitetu powołuje się na okres 4 lat. Rozdział 4 Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Art. 39.

1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zastępcy Dyrektora powołani na podstawie ustawy wymienionej w art. 7 niniejszej ustawy pełnią obowiązki do dnia powołania Dyrektora na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2. Minister właściwy do spraw nauki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Art. 40.

1. Minister właściwy do spraw nauki powołuje Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołana na podstawie ustawy wymienionej w art. 7 niniejszej ustawy ulega rozwiązaniu z dniem powołania Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o której mowa w ust.

1.

3. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pierwszej kadencji jest powoływana na 2 lata. Przewodniczącemu i wskazanym przez niego czternastu członkom Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, minister właściwy do spraw nauki przedłuża kadencję o 2 lata.

4. Powołanie pozostałych piętnastu członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na czteroletnią kadencję dokonuje się zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Art. 41. Pracownicy Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołanego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, stają się pracownikami Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w rozumieniu tej ustawy. Do pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy. Art. 42. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju majątek Narodowego Centrum Badań i Rozwoju utworzonego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, staje się majątkiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7990 —                Poz. 620


Art. 43.

1. W terminie 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw nauki do zatwierdzenia projekt planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

2. Podstawę gospodarki finansowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw nauki planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, stanowi plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju utworzonego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy. Art. 44. Realizację zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, rozpoczętą przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, kontynuuje się na zasadach dotychczasowych. Art. 45. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 4, art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 7 niniejszej ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust. 5, art. 33 ust. 2 i art. 45 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Rozdział 5 Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o Narodowym Centrum Nauki Art. 46.

1. Minister właściwy do spraw nauki powołuje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, bez zachowania trybu określonego w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, Pełnomocnika do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki i ustala jego wynagrodzenie.

2. Pełnomocnik kieruje pracą Narodowego Centrum Nauki do czasu powołania Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Do Pełnomocnika stosuje się przepisy art. 11 ust. 1—3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

3. Pełnomocnik, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw nauki do zatwierdzenia plan finansowy Narodowego Centrum Nauki na okres od dnia jego utworzenia do końca roku obrotowego. Art. 47.

1. Minister właściwy do spraw nauki powołuje członków pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki na okres 2 lat spośród co najmniej dwudziestu czterech kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący Członków Rady w trybie art. 14

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki jednostki naukowe posiadające kategorię 1, otrzymaną na podstawie oceny parametrycznej przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki i organizacje reprezentujące środowisko naukowe zgłoszą do Zespołu Identyfikującego Członków Rady kandydatów do pierwszej Rady Narodowego Centrum Nauki.

3. Minister właściwy do spraw nauki, przed upływem pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki, po zasięgnięciu opinii jej Przewodniczącego, przedłuży okres powołania dwunastu członków Rady Narodowego Centrum Nauki na kolejne 2 lata. Art. 48.

1. Minister właściwy do spraw nauki przekaże Narodowemu Centrum Nauki umowy dotyczące projektów badawczych zawarte:

1) od dnia 1 stycznia 2010 r. — w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. — w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. — w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

2. Minister właściwy do spraw nauki, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przekaże do realizacji Narodowemu Centrum Nauki zadania dotyczące współpracy międzynarodowej realizowanej w formie projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych.

3. Z dniem przekazania Narodowemu Centrum Nauki umów, o których mowa w ust. 1, Narodowe Centrum Nauki staje się ich stroną. Do finansowania i rozliczania tych umów stosuje się przepisy art. 34 niniejszej ustawy.

4. Postępowania dotyczące projektów badawczych wszczęte i niezakończone decyzją ministra właściwego do spraw nauki do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, toczą się przed ministrem właściwym do spraw nauki na zasadach określonych w art. 35 niniejszej ustawy. Umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych zawiera Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

5. Do czasu przekazania umów i projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, o których mowa w ust. 1 i 2, do Narodowego Centrum Nauki zadania te realizuje i finansuje minister właściwy do spraw nauki.

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7991 —                Poz. 620


Rozdział 6 Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o instytutach badawczych Art. 49.

1. Jednostki badawczo-rozwojowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, które uzyskały kategorię 1, 2, 3, 4 lub 5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, stają się instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Do jednostek tych stosuje się przepisy art. 32 ust.

2. 2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, które uzyskały kategorię 2, 3 lub 4 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, podlegają audytowi, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Audyt dokonywany jest w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, które uzyskały kategorię 5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, są włączane do instytutów badawczych, przekształcane w instytucje gospodarki budżetowej, likwidowane bądź podlegają komercjalizacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Art. 50. Państwowe instytuty badawcze działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych stają się państwowymi instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Art. 51. Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych staje się Radą Główną Instytutów Badawczych. Kadencja nowej Rady Głównej Instytutów Badawczych trwa do końca kadencji Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Art. 52. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, powołany na to stanowisko przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, pełni tę funkcję do końca okresu, na który był powołany. Art. 53.

1. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej zaliczonej do kategorii 1 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, która na podstawie art. 49 ust. 1 niniejszej ustawy stała się instytutem badawczym, działa w dotychczasowym składzie, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

2. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej zaliczonej do kategorii 2, 3 lub 4 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, która na podstawie art. 49 ust. 2 niniejszej ustawy stała się instytutem badawczym, działa w dotychczasowym składzie, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

3. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej zaliczonej do kategorii 5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, działa w dotychczasowym składzie, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Art. 54. Instytuty badawcze dostosują swoje statuty i regulaminy organizacyjne do postanowień ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art. 55.

1. Do stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych stosuje się przepisy tej ustawy.

2. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych na podstawie mianowania na stanowisku profesora stają się pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego.

3. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora stają się pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

4. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych na stanowisku docenta, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego stają się pracownikami zatrudnionymi na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

5. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych na stanowisku docenta, które posiadają stopień naukowy doktora, mogą zostać zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny dorobku i osiągnięć naukowych, dokonanej przez radę naukową. W pozostałych przypadkach stają się pracownikami zatrudnionymi na stanowisku adiunkta. Art. 56. Do spraw dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 57. Instytuty badawcze dostosują strukturę podległości służbowej pracowników do postanowień art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 58. Instytuty badawcze w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych dostosują zasady wynagradzania do postanowień art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Art. 59. Studia doktoranckie prowadzone przez instytut naukowo-badawczy stają się studiami doktoranckimi instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7992 —                Poz. 620


Art. 60.

1. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojowej otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na okres do dnia rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez konieczności zachowania warunków określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem złożenia przez spółkę wniosku w terminie 15 miesięcy od dnia przekształcenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzględniony, spółka jest obowiązana do zapłaty podatków i opłat należnych za okres zwolnienia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie wniosku. Art. 61. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11, art. 21 ust. 4, art. 40 ust. 4, art. 72 ustawy, o której mowa w art. 8 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 6, art. 9 ust. 5, art. 10, art. 25 ust. 6 i art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Rozdział 7 Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o Polskiej Akademii Nauk Art. 62. Polska Akademia Nauk działająca na podstawie ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk staje się Polską Akademią Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Art. 63.

1. Kadencja organów Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych wygasa z upływem terminów określonych w dotychczasowych przepisach, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Organy instytutów Akademii, których kadencja kończy się przed 30 czerwca 2011 r. wyłaniane są na podstawie dotychczasowych przepisów. Art. 64. Dotychczasowi członkowie rzeczywiści, zagraniczni i korespondenci stają się członkami Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Art. 65.

1. Wybory członków Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007—2010 przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Wybory Prezesa i wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011—2014 przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Prezydium Akademii na kadencję 2011—2014 zostanie wyłonione nie później niż do 30 czerwca 2011 r.

4. Do czasu wyłonienia nowego składu Prezydium Akademii, ale nie później niż do 30 czerwca 2011 r., Prezydium działa w dotychczasowym składzie. Art. 66. Pierwszy Kanclerz Polskiej Akademii Nauk jest wybierany nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji organów Polskiej Akademii Nauk w latach 2011—2014.

Art. 67. Pierwsze rady kuratorów zostaną wyłonione nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji organów Polskiej Akademii Nauk w latach 2011—2014. Art. 68. Pierwsza kadencja komisji do spraw etyki w nauce kończy się wraz z upływem kadencji organów Akademii przypadającej na lata 2011—2014. Art. 69.

1. Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze placówki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk dostosują swoje statuty i regulaminy organizacyjne do postanowień ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Do czasu ustanowienia nowego statutu lub innych wewnętrznych przepisów, o których mowa w ust. 1, obowiązują dotychczasowe postanowienia ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Art. 70.

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, ustalą zasób nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk niezbędnych do realizacji zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, oraz przeznaczonych na utworzenie rezerwy, o której mowa w art. 71 ust. 3 tej ustawy.

2. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, najpóźniej w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, sporządzą i podadzą do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw nauki i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego zbycia albo zrzekną się na rzecz Skarbu Państwa lub gminy nieruchomości, które zostały uznane za zbędne do realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk określonych w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz przeznaczonych na rezerwę, o której mowa w art. 71 ust. 3 tej ustawy. Art. 71.

1. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk mogą działać w ramach Polskiej Akademii Nauk na zasadach określonych w statucie Polskiej Akademii Nauk, z zastrzeżeniem ust. 2—4.

2. Pomocnicze placówki naukowe stają się pomocniczymi jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

3. Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej mogą ulec przekształceniu. Do przekształceń stosuje się odpowiednio przepisy art. 61—67 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Dziennik Ustaw Nr 96                — 7993 —                Poz. 620


4. Do czasu przekształcenia, placówki naukowe, o których mowa w ust. 3, działają w strukturze Polskiej Akademii Nauk i posiadają status pomocniczych jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

5. Do pracowników placówek, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy dotyczące pracowników pomocniczych jednostek naukowych. Art. 72.

1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Polska Akademia Nauk wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z jednostek, o których mowa w art. 71 ust. 1 niniejszej ustawy.

2. W przypadku likwidacji jednostek, o których mowa w art. 71 ust. 1 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3, w 2010 r. przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku połączenia jednostki naukowej nieposiadającej osobowości prawnej z instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk lub jej przekształcenia w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk wstępują one we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki jednostek, o których mowa w ust.

1. Art. 73. Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk zachowują udziały i akcje, objęte lub nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, w spółkach zarejestrowanych do tego dnia. Art. 74. Do stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk stosuje się przepisy tej ustawy, z zastrzeżeniem że:

1) dotychczasowi profesorowie uzyskują stanowisko profesora zwyczajnego;

2) dotychczasowi docenci uzyskują stanowisko profesora nadzwyczajnego. Art. 75. Do maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowiskach asystenta lub adiunkta osób, z którymi nawiązano stosunek pracy na tych stanowiskach przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 76.

1. Stosunki pracy osób, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, powstałe przed dniem wejścia w życie tej ustawy ulegają przekształceniu lub rozwiązaniu za wypowiedzeniem w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stosunki pracy osób podlegających ochronie szczególnej, wynikającej z odrębnych przepisów, ulegają przekształceniu lub rozwiązaniu za wypowiedzeniem po zakończeniu tego okresu. Art. 77. Świadczenia przysługujące pracownikom naukowym za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia spowodowanego chorobą zakaźną, rozpoczęty przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, są rozliczane do czasu ich zakończenia zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującymi. Art. 78. Do spraw dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 79.

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Polską Akademią Nauk w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem Polskiej Akademii Nauk, w tym w zakresie gospodarki finansowej.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. do gospodarki finansowej prowadzonej przez Polską Akademię Nauk, instytuty, pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 80. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3, art. 43, art. 47 ust. 5, art. 67 oraz art. 86 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 9 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 3, art. 49 ust. 5, art. 69, art. 86 i art. 105 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Rozdział 8 Przepis końcowy Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r., z wyjątkiem:

1) art. 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.;

2) art. 10 pkt 1 lit. b oraz art. 12 pkt 1 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 620 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.