Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 619 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-24
Data wydania:2011-05-06
Data wejscia w życie:2011-06-08
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 619 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 105                — 6096 —                Poz. 619


619

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Członek organizacji producentów owoców i warzyw może wypowiedzieć członkostwo w tej organizacji w formie pisemnej z podaniem przyczyn wypowiedzenia.

2. Członek organizacji producentów owoców i warzyw wypowiada członkostwo w tej organizacji w czasie realizacji programu operacyjnego z zachowaniem:

1) miesięcznego terminu wypowiedzenia, którego upływ rozpoczyna się z dniem: a) 1 stycznia, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 września roku poprzedniego do dnia 1 stycznia, b) 1 marca, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 1 marca, c) 1 lipca, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 marca do dnia 1 lipca, d) 1 września, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 lipca do dnia 1 września — jeżeli większość członków tej organizacji, reprezentujących łącznie ponad połowę udziału w wartości produkcji sprzedanej w roku poprzedzającym złożenie wypowiedzenia, wyrazi na to zgodę w drodze uchwały;

1) 2)

2) 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia, którego upływ rozpoczyna się z dniem 1 lipca ostatniego roku realizacji bieżącego programu operacyjnego, jeżeli organizacja producentów owoców i warzyw nie wyrazi zgody, o której mowa w pkt

1. §

2. Producent, który wystąpił z organizacji producentów owoców i warzyw, nie może przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw w zakresie produktów, w odniesieniu do których dana organizacja producentów została uznana, przed upływem pięciu lat od dnia upływu terminu wypowiedzenia. §

3. Producent będący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw, w stosunku do której marszałek województwa wydał decyzję o cofnięciu uznania za organizację producentów owoców i warzyw, nie może stać się członkiem wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw w zakresie produktów, w odniesieniu do których dana organizacja producentów została uznana, w terminie pięciu lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw (Dz. U. Nr 17, poz. 92), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1486).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 619 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 621 z 20112011-05-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2011 r. sygn. akt SK 11/09

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 620 z 20112011-05-24

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 618 z 20112011-05-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 617 z 20112011-05-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 616 z 20112011-05-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 615 z 20112011-05-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 614 z 20112011-05-24

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 613 z 20112011-05-24

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-23 poz. 1732

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-24 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-19 poz. 166

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 300

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.