Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 620 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-24
Data wydania:2011-05-20
Data wejscia w życie:2011-05-25
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 620 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 105                — 6097 —                Poz. 620


620

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.3)) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2011 r. Minister Zdrowia: E. Kopacz

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 38, poz. 437, z 2001 r. Nr 71, poz. 743, z 2003 r. Nr 59, poz. 531, z 2004 r. Nr 117, poz. 1227, z 2005 r. Nr 98, poz. 826, z 2006 r. Nr 127, poz. 892, z 2007 r. Nr 109, poz. 755 i Nr 160, poz. 1139, z 2008 r. Nr 113, poz. 723 oraz z 2009 r. Nr 83, poz. 699.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2011 r. (poz. 620)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria zaszeregowania I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Kwota w zł 1020—1400 1020—1410 1020—1420 1030—1430 1040—1470 1060—1570 1080—1690 1100—1810 1120—1930 1140—2050 1160—2170 1180—2290 1200—2420 1230—2600 1300—2850 1440—3100 1580—3350 1720—3650 1860—3950 2000—4250 2150—4550 2320—4850

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 620 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 621 z 20112011-05-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2011 r. sygn. akt SK 11/09

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 619 z 20112011-05-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 618 z 20112011-05-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 617 z 20112011-05-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 616 z 20112011-05-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 615 z 20112011-05-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 614 z 20112011-05-24

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 613 z 20112011-05-24

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.