Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 720 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-17
Data wydania:2011-05-30
Data wejscia w życie:2011-07-02
Data obowiązywania:2011-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 720 z 2011


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 126                — 7603 —                Poz. 720


720

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej Na podstawie art. 39c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa zakres, szczegółowe warunki, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, szczegółowy sposób oceniania testu, przypadki, w jakich można zwolnić funkcjonariusza z testu, oraz przełożonych właściwych w tych sprawach. § 2. 1. Test sprawności fizycznej, zwany dalej „testem”, składa się z:

1) części I — sprawdzającej skoczność, szybkość oraz siłę, obejmującej: a) skok w dal z miejsca obunóż, b) bieg po kopercie, c) rzut piłką lekarską w przód;

2) części II — sprawdzającej gibkość oraz zręczność, obejmującej pady: a) w przód, b) w tył, c) w bok, d) w przód z przewrotem.

2. Szczegółowe warunki wykonania ćwiczeń w ramach testu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §  3. 

1. Funkcjonariusz przystępuje do testu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia powstania stosunku służbowego.

2. Test przeprowadza się w następujących grupach wiekowych funkcjonariuszy:

1) I grupa wiekowa — do 24 lat;

2) II grupa wiekowa — od 25 do 29 lat;

3) III grupa wiekowa — od 30 do 34 lat;

4) IV grupa wiekowa — od 35 do 39 lat;

5) V grupa wiekowa — od 40 do 44 lat;

1)

6) VI grupa wiekowa — od 45 do 49 lat;

7) VII grupa wiekowa — 50 lat i powyżej.

3. Podstawą kwalifikowania funkcjonariusza do grupy wiekowej jest jego rok urodzenia.

4. Przed przystąpieniem do testu:

1) potwierdza się tożsamość funkcjonariusza i posiadanie przez niego aktualnych badań profilaktycznych albo orzeczeń lekarskich;

2) zapoznaje się funkcjonariusza z celem i sposobem przeprowadzenia testu oraz sposobem jego oceniania.

5. Test jest wykonywany w stroju sportowym. Wykonanie testu poprzedza kilkuminutowa rozgrzewka przeprowadzana samodzielnie przez funkcjonariusza. § 4. 1. Test przeprowadza się corocznie, w okresie od września do końca października danego roku.

2. Test może być przeprowadzany w dodatkowych terminach, w okresie od stycznia do końca lutego następnego roku.

3. Test w terminie poprawkowym dla funkcjonariuszy, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny z testu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w marcu w roku, o którym mowa w ust. 2. § 5. 1. Ocena każdej części testu jest dokonywana odrębnie według następującej skali ocen:

1) ocena bardzo dobra (bdb.) — 5;

2) ocena dobra (db.) — 4;

3) ocena dostateczna (dst.) — 3;

4) ocena niedostateczna (ndst.) —

2. 2. Oceny części I testu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dokonuje się w następujący sposób:

1) wykonanie każdego ćwiczenia jest punktowane odrębnie;

2) punktację wyników odrębnie dla mężczyzn i kobiet ustala się zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) liczbę uzyskanych przez funkcjonariusza punktów za poszczególne ćwiczenia sumuje się, a otrzymany wynik przelicza się na ocenę, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) niepodjęcie próby wykonania ćwiczenia oznacza nieuzyskanie punktów za to ćwiczenie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 720 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 719 z 20112011-06-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 718 z 20112011-06-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 717 z 20112011-06-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 716 z 20112011-06-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 715 z 20112011-06-17

  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 714 z 20112011-06-17

  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 713 z 20112011-06-17

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-04 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-25 poz. 433

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.