Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 986 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-11
Data wydania:2011-07-20
Data wejscia w życie:2011-08-26
Data obowiązywania:2011-08-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 986 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 165                — 9607 —                Poz. 986


986

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów, o  których mowa w  art.  16 ust.  1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. §  2. 

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów, o  których mowa w  art.  16 ust.  1 ustawy z  dnia 11 kwietnia 2001  r. o  rzecznikach patentowych, za szkody wyrządzone w  następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w  okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy świadczeniu pomocy w  sprawach własności przemysłowej.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy rzeczników patentowych, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;

3) polegających na zapłacie kar umownych;

1)

4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. § 3. 1. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu przez rzecznika patentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Obowiązek ubezpieczenia OC osoby świadczącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne powstaje nie później niż w dniu złożenia oświadczenia, o  którym mowa w  art. 19a ust.  1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. § 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w  odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w  złotych 50 000 euro.

2. Kwota, o  której mowa w  ust.  1, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. § 5. Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w  życie rozporządzenia. § 

6. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 220, poz. 2175). § 

7. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 986 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 994 z 20112011-08-11

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 993 z 20112011-08-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 992 z 20112011-08-11

  Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 991 z 20112011-08-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 990 z 20112011-08-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 989 z 20112011-08-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 988 z 20112011-08-11

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 987 z 20112011-08-11

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 985 z 20112011-08-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 984 z 20112011-08-11

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

  Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Słowacki rezydent podatkowy

  Jestem Polakiem, ale na stałe jestem zameldowany i mieszkam na Słowacji, zatem jestem tam rezydentem. Pracuję także na Słowacji (home office), ale zatrudniony jestem (...)

 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC

  Uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony mój samochód nie z mojej winy. W chwili obecnej PZU prowadzi likwidację szkody z ubezpieczenia OC. Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 222

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1495

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1496

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

 • Monitor Polski 2012 poz. 674

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Chmielowskiego

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 1021

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.