Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1063 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-30
Data wydania:2011-08-26
Data wejscia w życie:2011-09-01
Data obowiązywania:2011-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1063 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 179                — 10418 —                Poz. 1063


1063

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust.  2 pkt 4 ustawy z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 30 kwietnia 2007  r. w  sprawie warunków i  sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i  egzaminów w  szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 35: a) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

1)

„4a. W deklaracji, o której mowa w ust. 3 i 4, podaje się również informację o  zamiarze przystąpienia ucznia (słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w  przypadku, o  którym mowa w § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Informację o:

1) języku obcym nowożytnym, z  którego uczeń (słuchacz) przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,

2) uczniach (słuchaczach), którzy obowiązkowo przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w  przypadku, o  którym mowa w § 42 ust. 2d,

3) uczniach (słuchaczach), którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w  przypadku, o  którym mowa w  § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e — dołącza się do listy uczniów (słuchaczy), o której mowa w § 41 ust. 1 pkt 1.”;

2) w § 38 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Uczniowie, o  których mowa w  ust.  5, mogą przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o  której mowa w § 42 ust. 2d.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 września 2011 r. Minister Edukacji Narodowej: wz. K. Szumilas

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  273, poz.  2703 i  Nr  281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.  1020, Nr  131, poz.  1091, Nr  167, poz.  1400 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  144, poz.  1043, Nr  208, poz.  1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr  115, poz.  791, Nr  120, poz.  818, Nr  180, poz.  1280 i  Nr  181, poz.  1292, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  145, poz.  917, Nr 216, poz. 1370 i  Nr  235, poz.  1618, z  2009  r. Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206, Nr  56, poz.  458, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250, Nr  54, poz.  320, Nr  127, poz.  857 i  Nr  148, poz.  991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i  Nr  141, poz.  1150, z  2010  r. Nr  156, poz.  1046 i  Nr  228, poz. 1491 oraz z 2011 r. Nr 35, poz. 178.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1063 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1070 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1069 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1068 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1067 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1066 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1065 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1064 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

porady prawne online

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Przygotowanie zawodowe młodocianych

  Zgodnie z art.70b ust. 7 pkt 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych przyznawane jest na (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1629

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 9

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1119

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-17 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.