Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1106 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-08-16
Data wejscia w życie:2011-09-21
Data obowiązywania:2011-09-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1106 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 186                — 10665 —                Poz. 1106


1106

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990  r. o  Policji (Dz.  U. z  2007  r. Nr  43, poz.  277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 13 października 2008  r. w  sprawie pomieszczeń w  jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 192, poz. 1187) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej powinny być ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz wyposażone w odpowiednie urządzenia, zgodnie z  przepisami dotyczącymi pomieszczeń higienicznosanitarnych w  budynkach zamieszkania zbiorowego, o  których mowa w  odrębnych przepisach w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie.”;

2) w  załączniku do rozporządzenia w  §  11 w  ust.  1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1)

„2) otrzymywania trzy razy dziennie posiłku, w tym co najmniej jednego gorącego, oraz napojów w celu zaspokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia tej osoby — diety według wskazań lekarza, przy czym: a) wartość energetyczna posiłków wydawanych w  ciągu doby powinna wynosić 60% normy szkolnej SZ określonej w odrębnych przepisach w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia, ale nie mniej niż 2600 kcal, a  w  przypadku kobiet w  ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat — 75% tej normy, ale nie mniej niż 3200 kcal, b) w przypadku gdy posiłki dla osób zatrzymanych są przygotowywane w  zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, stosuje się normy wartości energetycznej określone w  odrębnych przepisach w  sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych, c) z  zastrzeżeniem lit.  d, posiłki wydaje się w następujących godzinach: — śniadanie 700—800, — obiad 1200—1400, — kolacja 1800—1900, d) osobie konwojowanej z  zagranicy wydaje się pierwszy odpowiedni posiłek najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili przyjęcia do pomieszczenia, jeżeli nie było możliwości wydania tego posiłku w godzinach określonych w lit. c, e) osoba doprowadzona w celu wytrzeźwienia otrzymuje tylko napój w  celu zaspokojenia pragnienia;”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  57, poz.  390, Nr  120, poz.  818, Nr  140, poz.  981 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  86, poz.  521, Nr  171, poz.  1065 i  Nr  237, poz.  1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz.  1241, Nr  168, poz.  1323, Nr  195, poz.  1502, Nr  201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz.  842, Nr  127, poz.  857, Nr  164, poz.  1108, Nr  182, poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  240, poz.  1602 oraz z  2011  r. Nr  53, poz.  273,  Nr  117, poz.  677 i Nr 171, poz. 1016.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1106 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1108 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1107 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1105 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1104 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1103 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1102 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1101 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1100 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1099 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-14 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 547

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1333

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1187

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.