Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1156 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-19
Data wydania:2011-09-13
Data wejscia w życie:2011-10-04
Data obowiązywania:2011-10-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1156 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 195                — 11186 —                Poz. 1156


1156

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) zarządza się, co następuje: §

1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego jest równa 0,3 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.  20 pkt  1 lit. a  ustawy z  dnia 17 grudnia 1998  r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z  2009  r. Nr  153, poz.  1227, z  późn. zm.1)). §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  40, poz.  224, Nr  134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001 i Nr 187, poz. 1112.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1156 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1160 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1159 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1158 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1157 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1155 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1154 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1153 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymogi udziału w kursie

  Chciałbym zorganizować jako firma szkoleniowa kurs na konserwatora suwnic i żurawi przenośnych tzw (hds-y). Jakie kryteria powinna spełniać osoba aby przystąpić do (...)

 • Opłaty od kopii dokumentów z akt sprawy

  Złożyłem do wydziału karnego sądu rejonowego wniosek o wydanie odpisu z protokołu ostatniej rozprawy głównej, sąd nie wydał mi wnioskowanych kopii, wezwał do uiszczenia (...)

 • Referendarz sądowy

  Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację?

 • Egzamin kontrolny dla osób, którym wcześniej zatrzymano prawo jazdy

  Jak wygląda egzamin kontrolny dla osób, którym wcześniej zatrzymano prawo jazdy, przeprowadzany w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ruchu drogowym?

 • Konkurs na aplikację radcowską

  Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1863

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 752

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-19 poz. 476

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 374

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1830

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.