Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1323 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-18
Data wydania:2011-08-30
Data wejscia w życie:2011-11-02
Data obowiązywania:2011-11-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1323 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 222                — 13185 —                Poz. 1323


1323

USTA WA z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz z 2004 r. Nr 107, poz. 1135) w art. 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W  razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z  umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Przez zewnętrzne zagrożenie państwa, o  którym mowa w ust. 1, rozumie się celowe działania, godzące w  niepodległość, niepodzielność terytorium, ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej lub zmierzające do uniemożliwienia albo poważnego zakłócenia normalnego funkcjonowania państwa, podejmowane przez zewnętrzne w stosunku do niej podmioty. 1b. Przez cyberprzestrzeń, o której mowa w ust. 1, rozumie się przestrzeń przetwarzania i  wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z  dnia 17 lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), wraz z  powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.”. Art. 2. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr  113, poz.  985 i Nr 153, poz.  1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711) w art. 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W  sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w  tym spowodowanego działaniami o  charakterze terro1) 3)

rystycznym lub działaniami w  cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o  skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o  wprowadzenie stanu wyjątkowego.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przez cyberprzestrzeń, o której mowa w ust. 1, rozumie się przestrzeń przetwarzania i  wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z  dnia 17 lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr  64, poz.  565, z  późn. zm.3)), wraz z  powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.”. Art. 3. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.4)) w art. 3:

1) w ust. 1 po pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) cyberprzestrzeni — rozumie się przez to przestrzeń przetwarzania i  wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.5)), wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Katastrofę naturalną lub awarię techniczną mogą wywołać również zdarzenia w  cyberprzestrzeni oraz działania o  charakterze terrorystycznym.”. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz.  1410, z  2007  r. Nr  89, poz.  590 oraz z  2009  r. Nr  11, poz. 59.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o  stanie wyjątkowym oraz ustawę z  dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1323 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1331 z 20112011-10-18

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1330 z 20112011-10-18

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1329 z 20112011-10-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1328 z 20112011-10-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1327 z 20112011-10-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1326 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1325 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1324 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1322 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1321 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1320 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

porady prawne online

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1332

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-07 poz. 1135

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-24 poz. 496

  Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-07 poz. 825

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.