Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1564 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-02
Data wydania:2011-11-10
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1564 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 261                — 15267 —                Poz. 1564


1564

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.  U. z  2009  r. Nr 189, poz. 1472, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość:

1) jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia,

2) stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej,

3) kieszonkowego,

4) ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie — związanych z pobytem w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o  nadanie statusu uchodźcy, zwanym dalej „ośrodkiem”;

5) świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem pieniężnym”;

6) pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, lub z  przeniesieniem do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i  mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz. Urz. UE L 50 z 25.02.2003, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 343/2003”;

7) stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku.

2. Rozporządzenie określa także termin i  sposób wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1—6. § 2. 1. Wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia wynosi 140 zł.

1)

2. Jednorazowa pomoc pieniężna jest wypłacana, a bony towarowe są wydawane niezwłocznie, jednak nie później niż do

15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym cudzoziemiec został przyjęty do ośrodka. §  3. 

1. Wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej wynosi 20 zł na miesiąc.

2. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana do

15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. §  4. 

1. Wysokość kieszonkowego wynosi 50 zł na miesiąc.

2. W  przypadku wykonywania przez cudzoziemca prac porządkowych na rzecz ośrodka, tłumaczeń ułatwiających porozumiewanie się między pracownikami ośrodka a cudzoziemcami lub prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych na rzecz innych cudzoziemców przebywających w ośrodku wysokość kieszonkowego może być podwyższona do 100 zł.

3. Kieszonkowe jest wypłacane do

15. dnia następnego miesiąca. §  5. 

1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego w  zamian za wyżywienie wynosi 9 zł za dzień.

2. Ekwiwalent, o  którym mowa w  ust.  1, jest wypłacany do

15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

3. W przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne, ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, może być wypłacony w  okresie od

16. do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. § 6. 1. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 25 zł na dzień.

2. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonkiem lub małoletnim członkiem rodziny, wysokość świadczenia pieniężnego na każdą osobę wynosi — w przypadku:

1) dwóch osób — 20 zł,

2) trzech osób — 15 zł,

3) czterech i więcej osób — 12,50 zł — na dzień.

3. Świadczenie pieniężne jest wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1133.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1564 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1565 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1563 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1562 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1561 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1560 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1559 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie kontroli w izbach i urzędach skarbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1558 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1557 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec (...)

 • Konkubinat a status uchodźcy

  Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym (...)

 • Zameldowanie cudzoziemca

  Obywatel Ukrainy ma wizę (kat. D) ważną do List. 2010 ma też pozwolenie na pracę. Czy można zameldować obcokrajowca na okres dłuższy niż 3 miesiące (podstawa prawna (...)

 • NIP i PESEL dla obcokrajowca

  Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji?

 • Status uchodźcy a studia

  W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1858

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.