Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1765 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-31
Data wydania:2011-12-27
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1765 z 2011


Strona 1 z 18

Dziennik Ustaw Nr 298                — 17358 —                Poz. 1765


1765

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych Na podstawie art.  5 ust. 5 ustawy z  dnia 13 października 1995  r. o  zasadach ewidencji i  identyfikacji podatników i  płatników (Dz. U. z  2004  r. Nr  269, poz. 2681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzory formularzy:

1) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7), stanowiący załącznik nr  2 do rozporządzenia;

3) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

1)

4) załączników do zgłoszenia NIP-7 i NIP-2: a) informacji o rachunkach (NIP-B), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, b) informacji o  miejscach prowadzenia działalności (NIP-C), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5) załączników do zgłoszenia NIP-2: a) informacji o  wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, b) informacji o  wspólnikach lub o  spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.3) Minister Finansów: wz. L. Kotecki

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  14, poz.  113, z  2006  r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr  209, poz.  1318, z  2009  r. Nr  3, poz.  11, Nr  18, poz.  97 i  Nr  166, poz.  1317, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 131, poz. 764, Nr 134, poz. 780 i Nr 171, poz. 1016.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 161, poz. 1282 oraz z 2010 r. Nr 241, poz. 1618), które na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  171, poz.  1016) traci moc z  dniem wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1765 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1771 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1770 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1769 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1768 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1767 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1766 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 298, poz. 1764 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR

porady prawne online

Porady prawne

 • Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego (...)

 • Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

  Jaki jest tryb zgłoszenia spółki z udziałem kapitału zagranicznego do Urzędu Skarbowego? Jaki to powinien być Urząd oraz jakie dokumenty należy złożyć?

 • Aktualizacja NIP

  Czy jeżeli jestem zobowiązany do złożenia aktualizacyjnego NIP-1 w związku ze zmianą zameldowania (jest to również zmiana miejsca zamieszkania) z tytułu działalności (...)

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.