Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 172 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-02-16
Data wydania:2011-01-05
Data wejscia w życie:2011-03-03
Data obowiązywania:2011-03-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 172 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 34                — 2576 —                Poz. 172


172

USTA WA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 98 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Na liście, o której mowa w ust. 2 pkt 2:

1) liczba kandydatów — kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów — mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście.”;

2) w art. 106: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 98 ust. 2a, komisja wzywa pełnomocnika do jej usunięcia w terminie 3 dni; przepisu art. 101 ust. 4 nie stosuje się. W wypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji zgłoszenia w całości.”, b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”;

3) w art. 140 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku zgłoszenia listy zawierającej 3 kandydatów:

1) liczba kandydatów — kobiet,

2) liczba kandydatów — mężczyzn — nie może być mniejsza niż 1.”. Art. 2. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 143 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Na liście okręgowej:

1) liczba kandydatów — kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów — mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście.”;

2) w art. 146 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy okręgowej, bada w obecności osoby zgłaszającej listę, czy spełnia ono wymogi, o których mowa w art. 143 ust. 2 i 2a oraz art. 144, i wydaje osobie zgłaszającej listę pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wzór potwierdzenia określi Państwowa Komisja Wyborcza.”;

3) w art. 147: a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 143 ust. 2a, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do jej usunięcia w terminie 3 dni; przepisu art. 144 ust. 6 nie stosuje się. W wypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji listy w całości.”, b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „ust. 2—2b”. Art. 3. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 59 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Na liście okręgowej:

1) liczba kandydatów — kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów — mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście.”;

2) w art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy okręgowej, bada w obecności osoby zgłaszającej listę, czy spełnia ono wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 2 i 2a oraz art. 64, i wydaje osobie zgłaszającej listę pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wzór potwierdzenia określi Państwowa Komisja Wyborcza.”;

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 172 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wybór na radnego osoby skazanej

  Załóżmy, że ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 233 par. 1 k.k. (skłamał jako radny w oświadczeniu majątkowym). Czy taka skazana osoba może (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Nabycie i wykonywanie mandatu radnego na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza

  Jaka jest różnica między nabyciem a wykonywaniem mandatu radnego, na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw?

 • Mandat radnego

  Radny został skazany przez Sąd Grodzki z art. 86 par.1 kw na karę grzywny. Czy radny straci mandat ?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.