Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 2014 NR 0

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1883 z 20142015-12-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1995 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1994 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1993 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych


 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1992 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1991 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1990 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1989 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1988 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1987 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1986 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1985 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1984 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1983 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1982 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1981 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1980 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1979 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1978 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1977 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1976 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1975 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1974 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1973 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1972 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1971 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1970 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1969 z 20142014-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1968 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1967 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1966 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1965 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1964 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1963 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1962 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1961 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1960 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1959 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1958 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1957 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1956 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1955 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1954 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1953 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1952 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1951 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1950 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1949 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1948 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1947 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1946 z 20142014-12-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1945 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1944 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1943 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1942 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1941 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1940 z 20142014-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1939 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1938 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1937 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1936 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1935 z 20142014-12-29

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1934 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1933 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1932 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1931 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1930 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1929 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1928 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1927 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1926 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1925 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1924 z 20142014-12-29

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1923 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1922 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1921 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1920 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1919 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1918 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1917 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1916 z 20142014-12-29

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1915 z 20142014-12-29

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1914 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1913 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1912 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1911 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1910 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1909 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1908 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1907 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1906 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1905 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1904 z 20142014-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1903 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1902 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1901 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1900 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1899 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1898 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1897 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanych w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1896 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1895 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1894 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1893 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzoru rejestru orzeczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1892 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1891 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1890 z 20142014-12-24

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1889 z 20142014-12-24

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1888 z 20142014-12-23

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1887 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1886 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1885 z 20142014-12-23

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1884 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1882 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1881 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1880 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1879 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1878 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1877 z 20142014-12-23

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1876 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1875 z 20142014-12-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. akt U 2/14

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1874 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1873 z 20142014-12-23

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1872 z 20142014-12-23

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1871 z 20142014-12-23

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1870 z 20142014-12-23

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1869 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1868 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1867 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1866 z 20142014-12-23

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1865 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1864 z 20142014-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1863 z 20142014-12-23

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1862 z 20142014-12-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1861 z 20142014-12-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1860 z 20142014-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1859 z 20142014-12-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1858 z 20142014-12-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1857 z 20142014-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1856 z 20142014-12-22

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1855 z 20142014-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1854 z 20142014-12-22

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1853 z 20142014-12-22

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1852 z 20142014-12-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1851 z 20142014-12-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1850 z 20142014-12-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1849 z 20142014-12-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1848 z 20142014-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1847 z 20142014-12-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1846 z 20142014-12-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1845 z 20142014-12-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1844 z 20142014-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1843 z 20142014-12-19

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1842 z 20142014-12-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1841 z 20142014-12-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1840 z 20142014-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1839 z 20142014-12-18

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1838 z 20142014-12-18

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1837 z 20142014-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1836 z 20142014-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1835 z 20142014-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1834 z 20142014-12-18

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym procedur celnych, podpisanym w Warszawie dnia 23 października 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1833 z 20142014-12-18

  Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące procedur celnych, podpisane w Warszawie dnia 23 października 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1832 z 20142014-12-18

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1831 z 20142014-12-18

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1830 z 20142014-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1829 z 20142014-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1828 z 20142014-12-18

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1827 z 20142014-12-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o braku okoliczności do wyłączenia od czynności w postępowaniu o zawarcie umowy offsetowej lub związanych z wykonaniem umowy offsetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1826 z 20142014-12-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt K 46/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1825 z 20142014-12-18

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Ósmego Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszego Protokołu dodatkowego do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1824 z 20142014-12-18

  Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszy Protokół dodatkowy do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1823 z 20142014-12-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1822 z 20142014-12-18

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1821 z 20142014-12-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1820 z 20142014-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1819 z 20142014-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia i oceny konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1818 z 20142014-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu Offsetowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1817 z 20142014-12-17

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1816 z 20142014-12-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1815 z 20142014-12-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1814 z 20142014-12-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1813 z 20142014-12-17

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1812 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1811 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1810 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1809 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1808 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1807 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1806 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1805 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1804 z 20142014-12-16

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1803 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1802 z 20142014-12-16

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1801 z 20142014-12-16

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1800 z 20142014-12-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1799 z 20142014-12-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1798 z 20142014-12-15

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1797 z 20142014-12-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1796 z 20142014-12-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1795 z 20142014-12-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1794 z 20142014-12-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1793 z 20142014-12-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1792 z 20142014-12-12

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1791 z 20142014-12-12

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1790 z 20142014-12-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1789 z 20142014-12-12

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1788 z 20142014-12-12

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1787 z 20142014-12-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1786 z 20142014-12-11

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1785 z 20142014-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt P 29/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1784 z 20142014-12-11

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1783 z 20142014-12-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1782 z 20142014-12-11

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1781 z 20142014-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1780 z 20142014-12-11

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1779 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1778 z 20142014-12-10

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1777 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1776 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1775 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1774 z 20142014-12-10

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1773 z 20142014-12-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1772 z 20142014-12-10

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1771 z 20142014-12-10

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1770 z 20142014-12-10

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1769 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1768 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1767 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1766 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1765 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1764 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1763 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1762 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1761 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1760 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1759 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1758 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1757 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1756 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1755 z 20142014-12-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1754 z 20142014-12-10

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1753 z 20142014-12-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1752 z 20142014-12-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1751 z 20142014-12-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1750 z 20142014-12-09

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1749 z 20142014-12-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1748 z 20142014-12-09

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1747 z 20142014-12-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1746 z 20142014-12-09

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,podpisana w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1745 z 20142014-12-09

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1744 z 20142014-12-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,sądów okręgowych i sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1743 z 20142014-12-09

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20142014-12-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20142014-12-08

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20142014-12-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20142014-12-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20142014-12-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20142014-12-08

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20142014-12-08

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20142014-12-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20142014-12-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20142014-12-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20142014-12-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20142014-12-05

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20142014-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20142014-12-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20142014-12-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20142014-12-05

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20142014-12-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20142014-12-05

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20142014-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20142014-12-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20142014-12-04

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1721 z 20142014-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1720 z 20142014-12-04

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1719 z 20142014-12-04

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1718 z 20142014-12-04

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1717 z 20142014-12-04

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1716 z 20142014-12-04

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokołu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1715 z 20142014-12-04

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokół do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisane w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1714 z 20142014-12-04

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1713 z 20142014-12-04

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1712 z 20142014-12-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1711 z 20142014-12-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1710 z 20142014-12-03

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1709 z 20142014-12-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1708 z 20142014-12-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1707 z 20142014-12-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2014 r. sygn. akt K 54/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1706 z 20142014-12-03

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1705 z 20142014-12-03

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1704 z 20142014-12-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1703 z 20142014-12-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1702 z 20142014-12-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1701 z 20142014-12-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1700 z 20142014-12-02

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1699 z 20142014-12-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1698 z 20142014-12-02

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1697 z 20142014-12-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1696 z 20142014-12-02

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1695 z 20142014-12-02

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1694 z 20142014-12-02

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1693 z 20142014-12-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1692 z 20142014-12-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1691 z 20142014-12-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1690 z 20142014-12-02

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1689 z 20142014-12-02

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1688 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1687 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki budżetowej w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1686 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1685 z 20142014-12-01

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1684 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1683 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1682 z 20142014-12-01

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1681 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1680 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1679 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1678 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1677 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1676 z 20142014-12-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1484 z 20142014-11-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1675 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1674 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1673 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1672 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1671 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1670 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1669 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1668 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1667 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1666 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1665 z 20142014-11-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1664 z 20142014-11-27

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1663 z 20142014-11-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt K 23/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1662 z 20142014-11-27

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1661 z 20142014-11-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1660 z 20142014-11-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1659 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1658 z 20142014-11-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1657 z 20142014-11-27

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1656 z 20142014-11-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1655 z 20142014-11-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1654 z 20142014-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1653 z 20142014-11-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1652 z 20142014-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt SK 7/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1651 z 20142014-11-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1650 z 20142014-11-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1649 z 20142014-11-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1648 z 20142014-11-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1647 z 20142014-11-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1646 z 20142014-11-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1645 z 20142014-11-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1644 z 20142014-11-25

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1643 z 20142014-11-25

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1642 z 20142014-11-24

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1641 z 20142014-11-24

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1640 z 20142014-11-24

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1639 z 20142014-11-24

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1638 z 20142014-11-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1637 z 20142014-11-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1636 z 20142014-11-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1635 z 20142014-11-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu i sierpniu 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1634 z 20142014-11-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1633 z 20142014-11-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1632 z 20142014-11-24

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1631 z 20142014-11-21

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1630 z 20142014-11-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1629 z 20142014-11-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1628 z 20142014-11-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1627 z 20142014-11-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1626 z 20142014-11-21

  Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1625 z 20142014-11-21

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1624 z 20142014-11-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1623 z 20142014-11-20

  Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1622 z 20142014-11-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1621 z 20142014-11-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1620 z 20142014-11-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1619 z 20142014-11-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1618 z 20142014-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1617 z 20142014-11-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1616 z 20142014-11-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1615 z 20142014-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1614 z 20142014-11-19

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1613 z 20142014-11-19

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1612 z 20142014-11-19

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1611 z 20142014-11-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1610 z 20142014-11-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1609 z 20142014-11-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1608 z 20142014-11-18

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1607 z 20142014-11-18

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1606 z 20142014-11-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1605 z 20142014-11-18

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47, w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73 oraz w województwie świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1604 z 20142014-11-17

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1603 z 20142014-11-17

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1602 z 20142014-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1601 z 20142014-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją za 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1600 z 20142014-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1599 z 20142014-11-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1598 z 20142014-11-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1597 z 20142014-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1596 z 20142014-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1595 z 20142014-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1594 z 20142014-11-17

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1593 z 20142014-11-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1592 z 20142014-11-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1591 z 20142014-11-17

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1590 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1589 z 20142014-11-14

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1588 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1587 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1586 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1585 z 20142014-11-14

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1584 z 20142014-11-14

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1583 z 20142014-11-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1582 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1581 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1580 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1579 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1578 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1577 z 20142014-11-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1576 z 20142014-11-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1575 z 20142014-11-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1574 z 20142014-11-13

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1573 z 20142014-11-13

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1572 z 20142014-11-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1571 z 20142014-11-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1570 z 20142014-11-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1569 z 20142014-11-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1568 z 20142014-11-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt SK 55/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1567 z 20142014-11-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt U 4/14

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1566 z 20142014-11-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1565 z 20142014-11-13

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1564 z 20142014-11-13

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1563 z 20142014-11-12

  Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1562 z 20142014-11-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1561 z 20142014-11-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1560 z 20142014-11-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1559 z 20142014-11-12

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1558 z 20142014-11-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1557 z 20142014-11-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1556 z 20142014-11-12

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20142014-11-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20142014-11-10

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20142014-11-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20142014-11-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20142014-11-07

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20142014-11-07

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20142014-11-07

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20142014-11-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20142014-11-06

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w maju 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1534 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1533 z 20142014-11-06

  Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1532 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1531 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1530 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1529 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1528 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2014 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego podczas kontroli granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1527 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów – Verbinum

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1526 z 20142014-11-06

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1525 z 20142014-11-06

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1524 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1523 z 20142014-11-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1522 z 20142014-11-05

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1521 z 20142014-11-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt K 8/14

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1520 z 20142014-11-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1519 z 20142014-11-05

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1518 z 20142014-11-05

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1517 z 20142014-11-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1516 z 20142014-11-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1515 z 20142014-11-04

  Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1514 z 20142014-11-04

  Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1513 z 20142014-11-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1512 z 20142014-11-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1511 z 20142014-11-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1510 z 20142014-11-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1509 z 20142014-11-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1508 z 20142014-11-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1507 z 20142014-11-04

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1506 z 20142014-11-04

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1505 z 20142014-11-04

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1504 z 20142014-11-04

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1503 z 20142014-11-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1502 z 20142014-11-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1501 z 20142014-11-03

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1500 z 20142014-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1499 z 20142014-11-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1498 z 20142014-11-03

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1497 z 20142014-11-03

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1496 z 20142014-10-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi telekomunikacyjnej wchodzącej w skład usługi powszechnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1495 z 20142014-10-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1494 z 20142014-10-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1493 z 20142014-10-31

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1492 z 20142014-10-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1491 z 20142014-10-31

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1490 z 20142014-10-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1489 z 20142014-10-30

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1488 z 20142014-10-30

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1487 z 20142014-10-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1486 z 20142014-10-30

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1485 z 20142014-10-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1483 z 20142014-10-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1482 z 20142014-10-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1481 z 20142014-10-30

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1480 z 20142014-10-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1479 z 20142014-10-29

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1478 z 20142014-10-29

  Ustawa z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1477 z 20142014-10-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1476 z 20142014-10-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1475 z 20142014-10-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1474 z 20142014-10-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1473 z 20142014-10-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1472 z 20142014-10-29

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1471 z 20142014-10-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1470 z 20142014-10-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1469 z 20142014-10-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1468 z 20142014-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1467 z 20142014-10-28

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1466 z 20142014-10-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1465 z 20142014-10-28

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1464 z 20142014-10-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obrony państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1463 z 20142014-10-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1462 z 20142014-10-27

  Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1461 z 20142014-10-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1460 z 20142014-10-27

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1459 z 20142014-10-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt P 50/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1458 z 20142014-10-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt SK 20/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1457 z 20142014-10-24

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1456 z 20142014-10-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1455 z 20142014-10-24

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1454 z 20142014-10-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1453 z 20142014-10-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1452 z 20142014-10-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1451 z 20142014-10-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1450 z 20142014-10-24

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1449 z 20142014-10-24

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1448 z 20142014-10-24

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1447 z 20142014-10-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1446 z 20142014-10-24

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1445 z 20142014-10-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1444 z 20142014-10-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1443 z 20142014-10-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1442 z 20142014-10-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1441 z 20142014-10-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1440 z 20142014-10-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1439 z 20142014-10-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1438 z 20142014-10-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1437 z 20142014-10-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1436 z 20142014-10-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1435 z 20142014-10-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1434 z 20142014-10-22

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1433 z 20142014-10-22

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1432 z 20142014-10-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1431 z 20142014-10-22

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1430 z 20142014-10-21

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1429 z 20142014-10-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1428 z 20142014-10-21

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1427 z 20142014-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1426 z 20142014-10-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2014 r. sygn. akt K 9/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1425 z 20142014-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1424 z 20142014-10-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1423 z 20142014-10-21

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1422 z 20142014-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zakresu danych ewidencji dotyczącej wydobycia niektórych kopalin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1421 z 20142014-10-20

  Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1420 z 20142014-10-20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1419 z 20142014-10-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1418 z 20142014-10-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1417 z 20142014-10-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1416 z 20142014-10-17

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1415 z 20142014-10-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1414 z 20142014-10-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1413 z 20142014-10-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1412 z 20142014-10-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1411 z 20142014-10-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1410 z 20142014-10-17

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1409 z 20142014-10-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1408 z 20142014-10-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1407 z 20142014-10-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1406 z 20142014-10-16

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1405 z 20142014-10-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1404 z 20142014-10-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1403 z 20142014-10-16

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1402 z 20142014-10-16

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1401 z 20142014-10-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1400 z 20142014-10-15

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1399 z 20142014-10-15

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1398 z 20142014-10-15

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1397 z 20142014-10-15

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1396 z 20142014-10-15

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1395 z 20142014-10-14

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1394 z 20142014-10-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1393 z 20142014-10-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1392 z 20142014-10-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1391 z 20142014-10-14

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1390 z 20142014-10-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1389 z 20142014-10-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1388 z 20142014-10-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1387 z 20142014-10-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1386 z 20142014-10-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Belgradzie dnia 24 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1385 z 20142014-10-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Belgradzie dnia 24 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1384 z 20142014-10-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1383 z 20142014-10-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1382 z 20142014-10-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1381 z 20142014-10-13

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1380 z 20142014-10-13

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1379 z 20142014-10-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1378 z 20142014-10-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1377 z 20142014-10-10

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1376 z 20142014-10-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1375 z 20142014-10-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt SK 22/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1374 z 20142014-10-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt U 4/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1373 z 20142014-10-10

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1372 z 20142014-10-09

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1371 z 20142014-10-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1370 z 20142014-10-09

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1369 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1368 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1367 z 20142014-10-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt K 49/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1366 z 20142014-10-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt SK 4/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1365 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1364 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1363 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1362 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1361 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie granicy portu morskiego w Helu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1360 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1359 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1358 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie izb zatrzymań

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1357 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1356 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1355 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1354 z 20142014-10-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2014 r. sygn. akt SK 7/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1353 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1352 z 20142014-10-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1351 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1350 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1349 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1348 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1347 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1346 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1345 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1344 z 20142014-10-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1343 z 20142014-10-07

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisane w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1342 z 20142014-10-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1341 z 20142014-10-07

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisana w Londynie dnia 8 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1340 z 20142014-10-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1339 z 20142014-10-07

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisana w Londynie dnia 8 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1338 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1337 z 20142014-10-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1336 z 20142014-10-07

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1335 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1334 z 20142014-10-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1333 z 20142014-10-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1332 z 20142014-10-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1331 z 20142014-10-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1330 z 20142014-10-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1329 z 20142014-10-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1328 z 20142014-10-03

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1327 z 20142014-10-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt K 44/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1326 z 20142014-10-03

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1325 z 20142014-10-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu dnia 19 sierpnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1324 z 20142014-10-03

  Umowa pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisana w Paryżu dnia 19 sierpnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1323 z 20142014-10-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1322 z 20142014-10-03

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1321 z 20142014-10-02

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ewidencji pojazdów, przyczep i naczep sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, podpisanym w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1320 z 20142014-10-02

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ewidencji pojazdów, przyczep i naczep sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1319 z 20142014-10-02

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisanym w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1318 z 20142014-10-02

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1317 z 20142014-10-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1316 z 20142014-10-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1315 z 20142014-10-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1314 z 20142014-10-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1313 z 20142014-10-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1312 z 20142014-10-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1311 z 20142014-10-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1310 z 20142014-10-01

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1309 z 20142014-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1308 z 20142014-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1307 z 20142014-09-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1306 z 20142014-09-30

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1305 z 20142014-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1304 z 20142014-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1303 z 20142014-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1302 z 20142014-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1301 z 20142014-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1300 z 20142014-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1299 z 20142014-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1298 z 20142014-09-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1297 z 20142014-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1296 z 20142014-09-26

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1295 z 20142014-09-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1294 z 20142014-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1293 z 20142014-09-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1292 z 20142014-09-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1291 z 20142014-09-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1290 z 20142014-09-25

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1289 z 20142014-09-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2014 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1288 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1287 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1286 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1285 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1284 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1283 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1282 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1281 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1280 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1279 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1278 z 20142014-09-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1277 z 20142014-09-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1276 z 20142014-09-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1275 z 20142014-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1274 z 20142014-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1273 z 20142014-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1272 z 20142014-09-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1271 z 20142014-09-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1270 z 20142014-09-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1269 z 20142014-09-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1268 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1267 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1266 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1265 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1264 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1263 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1262 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1261 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1260 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1259 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1258 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1257 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1256 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1255 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1254 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1253 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1252 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1251 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1250 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1249 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1248 z 20142014-09-22

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1247 z 20142014-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1246 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1245 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1244 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1243 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1242 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1241 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1240 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1239 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1238 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1237 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1236 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1235 z 20142014-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1234 z 20142014-09-18

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1233 z 20142014-09-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1232 z 20142014-09-18

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1231 z 20142014-09-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1230 z 20142014-09-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1229 z 20142014-09-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1228 z 20142014-09-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1227 z 20142014-09-17

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1226 z 20142014-09-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2014 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1225 z 20142014-09-16

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1224 z 20142014-09-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1223 z 20142014-09-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1222 z 20142014-09-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1221 z 20142014-09-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1220 z 20142014-09-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1219 z 20142014-09-15

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1218 z 20142014-09-15

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1217 z 20142014-09-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1216 z 20142014-09-12

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 września 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1215 z 20142014-09-12

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1214 z 20142014-09-12

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1213 z 20142014-09-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1212 z 20142014-09-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1211 z 20142014-09-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1210 z 20142014-09-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1209 z 20142014-09-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1208 z 20142014-09-10

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1207 z 20142014-09-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1206 z 20142014-09-10

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1205 z 20142014-09-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1204 z 20142014-09-10

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1203 z 20142014-09-10

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1202 z 20142014-09-09

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1201 z 20142014-09-09

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1200 z 20142014-09-08

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1199 z 20142014-09-08

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1198 z 20142014-09-05

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1197 z 20142014-09-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1196 z 20142014-09-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1195 z 20142014-09-05

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1194 z 20142014-09-05

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1193 z 20142014-09-05

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1192 z 20142014-09-05

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1191 z 20142014-09-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1190 z 20142014-09-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1189 z 20142014-09-04

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1188 z 20142014-09-04

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1187 z 20142014-09-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1186 z 20142014-09-04

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1185 z 20142014-09-04

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1184 z 20142014-09-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1183 z 20142014-09-03

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1182 z 20142014-09-03

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1181 z 20142014-09-03

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1180 z 20142014-09-03

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1179 z 20142014-09-03

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1178 z 20142014-09-03

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1177 z 20142014-09-03

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1176 z 20142014-09-03

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1175 z 20142014-09-03

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1174 z 20142014-09-03

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1173 z 20142014-09-03

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1172 z 20142014-09-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1171 z 20142014-09-03

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1170 z 20142014-09-02

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1169 z 20142014-09-02

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1168 z 20142014-09-02

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1167 z 20142014-09-02

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1166 z 20142014-09-02

  Uchwała Składu Całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1165 z 20142014-09-02

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1164 z 20142014-09-02

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1163 z 20142014-09-02

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1162 z 20142014-09-02

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1161 z 20142014-09-02

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1160 z 20142014-09-02

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1159 z 20142014-09-01

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1158 z 20142014-09-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1157 z 20142014-09-01

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1156 z 20142014-09-01

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1155 z 20142014-09-01

  Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1154 z 20142014-09-01

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1153 z 20142014-09-01

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1152 z 20142014-08-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1151 z 20142014-08-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1150 z 20142014-08-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1149 z 20142014-08-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1148 z 20142014-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1147 z 20142014-08-29

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1146 z 20142014-08-29

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1145 z 20142014-08-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1144 z 20142014-08-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1143 z 20142014-08-28

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Lubelskiemu Instytutowi Kultury Prawosławnej”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1142 z 20142014-08-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1141 z 20142014-08-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1140 z 20142014-08-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1139 z 20142014-08-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1138 z 20142014-08-28

  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1137 z 20142014-08-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1136 z 20142014-08-27

  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1135 z 20142014-08-27

  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1134 z 20142014-08-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1133 z 20142014-08-26

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1132 z 20142014-08-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1131 z 20142014-08-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1130 z 20142014-08-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1129 z 20142014-08-26

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1128 z 20142014-08-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1127 z 20142014-08-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1126 z 20142014-08-26

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1125 z 20142014-08-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1124 z 20142014-08-25

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1123 z 20142014-08-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1122 z 20142014-08-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1121 z 20142014-08-25

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1120 z 20142014-08-25

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1119 z 20142014-08-25

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2015”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1118 z 20142014-08-25

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1117 z 20142014-08-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1116 z 20142014-08-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1115 z 20142014-08-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1114 z 20142014-08-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1113 z 20142014-08-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1112 z 20142014-08-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1111 z 20142014-08-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1110 z 20142014-08-22

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1109 z 20142014-08-22

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1108 z 20142014-08-22

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1107 z 20142014-08-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1106 z 20142014-08-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1105 z 20142014-08-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1104 z 20142014-08-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1103 z 20142014-08-21

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1102 z 20142014-08-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1101 z 20142014-08-21

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1100 z 20142014-08-21

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1099 z 20142014-08-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1098 z 20142014-08-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1097 z 20142014-08-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1096 z 20142014-08-20

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1095 z 20142014-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1094 z 20142014-08-19

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1093 z 20142014-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1092 z 20142014-08-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1091 z 20142014-08-18

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1090 z 20142014-08-18

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1089 z 20142014-08-14

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1088 z 20142014-08-14

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1087 z 20142014-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1086 z 20142014-08-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1085 z 20142014-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1084 z 20142014-08-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1083 z 20142014-08-14

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1082 z 20142014-08-14

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1081 z 20142014-08-14

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1080 z 20142014-08-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1079 z 20142014-08-13

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1078 z 20142014-08-13

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1077 z 20142014-08-13

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1076 z 20142014-08-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1075 z 20142014-08-12

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1074 z 20142014-08-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1073 z 20142014-08-12

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1072 z 20142014-08-11

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1071 z 20142014-08-11

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1070 z 20142014-08-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1069 z 20142014-08-11

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1068 z 20142014-08-11

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1067 z 20142014-08-08

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1066 z 20142014-08-08

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1065 z 20142014-08-08

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1064 z 20142014-08-08

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1063 z 20142014-08-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1062 z 20142014-08-07

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1061 z 20142014-08-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2014 r. sygn. akt SK 28/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1060 z 20142014-08-07

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1059 z 20142014-08-07

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1058 z 20142014-08-07

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1057 z 20142014-08-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1056 z 20142014-08-06

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1055 z 20142014-08-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1054 z 20142014-08-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1053 z 20142014-08-06

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1052 z 20142014-08-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1051 z 20142014-08-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2014 r. sygn. akt K 16/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1050 z 20142014-08-06

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie numerów telefonicznych, które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1049 z 20142014-08-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1048 z 20142014-08-06

  Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisane w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1047 z 20142014-08-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1046 z 20142014-08-06

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisany w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1045 z 20142014-08-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Sofii dnia 31 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1044 z 20142014-08-06

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisany w Sofii dnia 31 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1043 z 20142014-08-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1042 z 20142014-08-06

  Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzony w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1041 z 20142014-08-06

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1040 z 20142014-08-06

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1039 z 20142014-08-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1038 z 20142014-08-05

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1037 z 20142014-08-05

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1036 z 20142014-08-05

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1035 z 20142014-08-05

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1034 z 20142014-08-05

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1033 z 20142014-08-04

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1032 z 20142014-08-04

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o lasach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1031 z 20142014-08-04

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1030 z 20142014-08-04

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1029 z 20142014-08-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1028 z 20142014-08-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1027 z 20142014-08-01

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1026 z 20142014-08-01

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1025 z 20142014-08-01

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1024 z 20142014-07-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1023 z 20142014-07-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1022 z 20142014-07-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1021 z 20142014-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. akt SK 53/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1020 z 20142014-07-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia granic powiatu zielonogórskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1019 z 20142014-07-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 10 maja 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1018 z 20142014-07-31

  Umowa Ramowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 10 maja 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1017 z 20142014-07-31

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1016 z 20142014-07-31

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1015 z 20142014-07-31

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1014 z 20142014-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1013 z 20142014-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się od cudzoziemca odciski linii papilarnych w przypadku zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz gdy cudzoziemiec przekroczył granicę wbrew przepisom prawa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1012 z 20142014-07-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1011 z 20142014-07-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1010 z 20142014-07-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1009 z 20142014-07-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014–2016, podpisanym w Krakowie dnia 6 maja 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1008 z 20142014-07-30

  Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014–2016, podpisany w Krakowie dnia 6 maja 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1007 z 20142014-07-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, sporządzonej w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1006 z 20142014-07-30

  Umowa Ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, sporządzona w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1005 z 20142014-07-30

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1004 z 20142014-07-30

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1003 z 20142014-07-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1002 z 20142014-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2014 r. sygn. akt K 36/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1001 z 20142014-07-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1000 z 20142014-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt K 25/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 999 z 20142014-07-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 998 z 20142014-07-29

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 997 z 20142014-07-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 996 z 20142014-07-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w 2014 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 995 z 20142014-07-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 994 z 20142014-07-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 993 z 20142014-07-28

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 992 z 20142014-07-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt SK 35/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 991 z 20142014-07-28

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 990 z 20142014-07-28

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 989 z 20142014-07-28

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 988 z 20142014-07-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 987 z 20142014-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki, przyjętej w Madrycie dnia 28 listopada 2003 r., do artykułów 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 986 z 20142014-07-25

  Poprawka przyjęta w Madrycie dnia 28 listopada 2003 r. do artykułów 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 985 z 20142014-07-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 984 z 20142014-07-25

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 983 z 20142014-07-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 982 z 20142014-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 981 z 20142014-07-25

  Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 980 z 20142014-07-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 979 z 20142014-07-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt K 59/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 978 z 20142014-07-25

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 977 z 20142014-07-25

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 976 z 20142014-07-25

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 975 z 20142014-07-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 974 z 20142014-07-24

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 973 z 20142014-07-24

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 972 z 20142014-07-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 971 z 20142014-07-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 970 z 20142014-07-24

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 969 z 20142014-07-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 968 z 20142014-07-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 967 z 20142014-07-24

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 966 z 20142014-07-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 965 z 20142014-07-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 964 z 20142014-07-23

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 963 z 20142014-07-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 962 z 20142014-07-23

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 961 z 20142014-07-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 960 z 20142014-07-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 959 z 20142014-07-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 958 z 20142014-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 957 z 20142014-07-21

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 956 z 20142014-07-21

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 955 z 20142014-07-21

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 954 z 20142014-07-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 953 z 20142014-07-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 952 z 20142014-07-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 951 z 20142014-07-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 950 z 20142014-07-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 949 z 20142014-07-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 948 z 20142014-07-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 947 z 20142014-07-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 946 z 20142014-07-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt P 33/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 945 z 20142014-07-17

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 944 z 20142014-07-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 943 z 20142014-07-17

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 942 z 20142014-07-17

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 941 z 20142014-07-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 940 z 20142014-07-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 939 z 20142014-07-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 938 z 20142014-07-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 937 z 20142014-07-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 936 z 20142014-07-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 935 z 20142014-07-16

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2014 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 934 z 20142014-07-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 933 z 20142014-07-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 932 z 20142014-07-15

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 931 z 20142014-07-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 930 z 20142014-07-15

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 929 z 20142014-07-15

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 928 z 20142014-07-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 927 z 20142014-07-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 926 z 20142014-07-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. sygn. akt SK 6/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 925 z 20142014-07-11

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 924 z 20142014-07-11

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 923 z 20142014-07-11

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 922 z 20142014-07-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 921 z 20142014-07-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 920 z 20142014-07-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 919 z 20142014-07-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 918 z 20142014-07-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 917 z 20142014-07-11

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 916 z 20142014-07-10

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 915 z 20142014-07-10

  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 914 z 20142014-07-10

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 913 z 20142014-07-10

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 912 z 20142014-07-10

  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 911 z 20142014-07-10

  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 910 z 20142014-07-09

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 909 z 20142014-07-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 908 z 20142014-07-09

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 907 z 20142014-07-09

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 906 z 20142014-07-09

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 905 z 20142014-07-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 904 z 20142014-07-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 903 z 20142014-07-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 902 z 20142014-07-08

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 901 z 20142014-07-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 900 z 20142014-07-07

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 899 z 20142014-07-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 898 z 20142014-07-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt P 6/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 897 z 20142014-07-04

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 896 z 20142014-07-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 895 z 20142014-07-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 894 z 20142014-07-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 893 z 20142014-07-03

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 892 z 20142014-07-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 891 z 20142014-07-03

  Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 890 z 20142014-07-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 889 z 20142014-07-03

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 888 z 20142014-07-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 887 z 20142014-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 886 z 20142014-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 885 z 20142014-07-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych i globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 884 z 20142014-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 883 z 20142014-07-02

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 882 z 20142014-07-02

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 881 z 20142014-07-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 880 z 20142014-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 879 z 20142014-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 878 z 20142014-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 877 z 20142014-07-01

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 876 z 20142014-07-01

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 875 z 20142014-07-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 874 z 20142014-07-01

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 873 z 20142014-07-01

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 872 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 871 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 870 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 869 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 868 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 867 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 866 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 865 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 864 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 863 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 862 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 861 z 20142014-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 860 z 20142014-06-27

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 859 z 20142014-06-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 858 z 20142014-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 857 z 20142014-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 856 z 20142014-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 855 z 20142014-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 854 z 20142014-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 853 z 20142014-06-27

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 852 z 20142014-06-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 851 z 20142014-06-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 850 z 20142014-06-27

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 849 z 20142014-06-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 848 z 20142014-06-26

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 847 z 20142014-06-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 846 z 20142014-06-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 845 z 20142014-06-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 844 z 20142014-06-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 843 z 20142014-06-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 842 z 20142014-06-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 841 z 20142014-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 840 z 20142014-06-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 839 z 20142014-06-26

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 838 z 20142014-06-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 837 z 20142014-06-25

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej” w Siemiatyczach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 836 z 20142014-06-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 835 z 20142014-06-25

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 834 z 20142014-06-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 833 z 20142014-06-25

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 832 z 20142014-06-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 831 z 20142014-06-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 830 z 20142014-06-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 829 z 20142014-06-24

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 828 z 20142014-06-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 827 z 20142014-06-24

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 826 z 20142014-06-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 825 z 20142014-06-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 824 z 20142014-06-24

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 823 z 20142014-06-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 822 z 20142014-06-24

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 821 z 20142014-06-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt K 35/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 820 z 20142014-06-24

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 819 z 20142014-06-23

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Cyfryzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 818 z 20142014-06-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 817 z 20142014-06-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 816 z 20142014-06-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 815 z 20142014-06-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2014/2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 814 z 20142014-06-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 813 z 20142014-06-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 812 z 20142014-06-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 811 z 20142014-06-23

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 810 z 20142014-06-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 809 z 20142014-06-20

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 808 z 20142014-06-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 807 z 20142014-06-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 806 z 20142014-06-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 805 z 20142014-06-18

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 804 z 20142014-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 803 z 20142014-06-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 802 z 20142014-06-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 801 z 20142014-06-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 800 z 20142014-06-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 799 z 20142014-06-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 798 z 20142014-06-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 797 z 20142014-06-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 796 z 20142014-06-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 795 z 20142014-06-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 794 z 20142014-06-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 793 z 20142014-06-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 792 z 20142014-06-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 791 z 20142014-06-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 790 z 20142014-06-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 789 z 20142014-06-16

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 788 z 20142014-06-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 787 z 20142014-06-16

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 786 z 20142014-06-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. akt K 19/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 785 z 20142014-06-16

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 784 z 20142014-06-16

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 783 z 20142014-06-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 782 z 20142014-06-16

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 781 z 20142014-06-16

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 779 z 20142014-06-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 780 z 20142014-06-13

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 778 z 20142014-06-13

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 777 z 20142014-06-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 776 z 20142014-06-12

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji syndyka

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 775 z 20142014-06-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 774 z 20142014-06-11

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 773 z 20142014-06-11

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 772 z 20142014-06-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 771 z 20142014-06-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 770 z 20142014-06-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 769 z 20142014-06-10

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 768 z 20142014-06-10

  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 767 z 20142014-06-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 766 z 20142014-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 765 z 20142014-06-09

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 764 z 20142014-06-09

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 763 z 20142014-06-09

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 762 z 20142014-06-06

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 761 z 20142014-06-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 760 z 20142014-06-06

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 759 z 20142014-06-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 758 z 20142014-06-06

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 maja 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 757 z 20142014-06-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 756 z 20142014-06-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania przez Państwową Straż Rybacką broni palnej, sygnałowej, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 755 z 20142014-06-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 754 z 20142014-06-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt U 10/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 753 z 20142014-06-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie okresowej oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 752 z 20142014-06-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 751 z 20142014-06-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 750 z 20142014-06-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 749 z 20142014-06-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 748 z 20142014-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 747 z 20142014-06-05

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 746 z 20142014-06-05

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 745 z 20142014-06-05

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 744 z 20142014-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 743 z 20142014-06-04

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 742 z 20142014-06-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 741 z 20142014-06-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 740 z 20142014-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 739 z 20142014-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 738 z 20142014-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 737 z 20142014-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 736 z 20142014-06-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt U 12/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 735 z 20142014-06-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt P 51/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 734 z 20142014-06-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 733 z 20142014-06-02

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 732 z 20142014-06-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 731 z 20142014-06-02

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 730 z 20142014-06-02

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 729 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 728 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 727 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 726 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 725 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 724 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 723 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 722 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 721 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 720 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 719 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 718 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 717 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 716 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 715 z 20142014-05-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 714 z 20142014-05-30

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 713 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 712 z 20142014-05-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 711 z 20142014-05-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 710 z 20142014-05-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 709 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 708 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 707 z 20142014-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 706 z 20142014-05-29

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 705 z 20142014-05-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 704 z 20142014-05-29

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 703 z 20142014-05-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 702 z 20142014-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 701 z 20142014-05-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 700 z 20142014-05-28

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 699 z 20142014-05-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 698 z 20142014-05-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 697 z 20142014-05-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 696 z 20142014-05-28

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 695 z 20142014-05-28

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 694 z 20142014-05-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt SK 13/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 693 z 20142014-05-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt K 17/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 692 z 20142014-05-27

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 691 z 20142014-05-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 690 z 20142014-05-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 689 z 20142014-05-27

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 688 z 20142014-05-27

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 687 z 20142014-05-27

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 686 z 20142014-05-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 685 z 20142014-05-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 684 z 20142014-05-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. sygn. akt K 43/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 683 z 20142014-05-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r. sygn. akt SK 61/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 682 z 20142014-05-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 681 z 20142014-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 680 z 20142014-05-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie planów skuteczności działania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 679 z 20142014-05-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 678 z 20142014-05-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nawozów Sztucznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 677 z 20142014-05-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 676 z 20142014-05-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 675 z 20142014-05-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 674 z 20142014-05-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2014 r. sygn. akt U 9/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 673 z 20142014-05-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 672 z 20142014-05-23

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 671 z 20142014-05-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 670 z 20142014-05-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 669 z 20142014-05-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 668 z 20142014-05-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 667 z 20142014-05-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 666 z 20142014-05-22

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 665 z 20142014-05-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 664 z 20142014-05-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 663 z 20142014-05-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 662 z 20142014-05-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie określenia siedzib i obszarów właściwości sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 661 z 20142014-05-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 660 z 20142014-05-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 659 z 20142014-05-21

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 658 z 20142014-05-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 657 z 20142014-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 656 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 655 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 654 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 653 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 652 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 651 z 20142014-05-20

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 650 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 649 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 648 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 647 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 646 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 645 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 644 z 20142014-05-20

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 643 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 642 z 20142014-05-20

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 641 z 20142014-05-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 640 z 20142014-05-19

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 639 z 20142014-05-19

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 638 z 20142014-05-19

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 637 z 20142014-05-19

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 636 z 20142014-05-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 635 z 20142014-05-19

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 634 z 20142014-05-19

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 633 z 20142014-05-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 632 z 20142014-05-19

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 631 z 20142014-05-19

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 630 z 20142014-05-19

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 629 z 20142014-05-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 628 z 20142014-05-16

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2014 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 627 z 20142014-05-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 626 z 20142014-05-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 625 z 20142014-05-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o paszach dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 624 z 20142014-05-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 623 z 20142014-05-16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 622 z 20142014-05-16

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 621 z 20142014-05-15

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 620 z 20142014-05-15

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 619 z 20142014-05-15

  Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 618 z 20142014-05-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 617 z 20142014-05-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia grup uposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 616 z 20142014-05-15

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 615 z 20142014-05-15

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 614 z 20142014-05-15

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Pelplin – zespół pocystersko-katedralny”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 613 z 20142014-05-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 612 z 20142014-05-14

  Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 611 z 20142014-05-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 610 z 20142014-05-14

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 609 z 20142014-05-14

  Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 608 z 20142014-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 607 z 20142014-05-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 56/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 606 z 20142014-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 605 z 20142014-05-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 604 z 20142014-05-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 603 z 20142014-05-13

  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 602 z 20142014-05-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 601 z 20142014-05-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 600 z 20142014-05-13

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 599 z 20142014-05-13

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 598 z 20142014-05-12

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 597 z 20142014-05-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 596 z 20142014-05-09

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 595 z 20142014-05-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 594 z 20142014-05-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 593 z 20142014-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przedłużania wiz dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 592 z 20142014-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 591 z 20142014-05-09

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 590 z 20142014-05-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 589 z 20142014-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 588 z 20142014-05-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 587 z 20142014-05-09

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 586 z 20142014-05-08

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 585 z 20142014-05-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 584 z 20142014-05-08

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 583 z 20142014-05-08

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 582 z 20142014-05-08

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 581 z 20142014-05-08

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 580 z 20142014-05-08

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 579 z 20142014-05-08

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 578 z 20142014-05-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 577 z 20142014-05-06

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 576 z 20142014-05-06

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 575 z 20142014-05-06

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 574 z 20142014-05-05

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 573 z 20142014-05-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 572 z 20142014-05-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 571 z 20142014-05-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 570 z 20142014-05-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 569 z 20142014-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 568 z 20142014-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 567 z 20142014-04-30

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 566 z 20142014-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 565 z 20142014-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie testu sprawności fizycznej strażników Straży Marszałkowskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 564 z 20142014-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 563 z 20142014-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 562 z 20142014-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 561 z 20142014-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 560 z 20142014-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 559 z 20142014-04-30

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 558 z 20142014-04-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 556 z 20142014-04-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 555 z 20142014-04-29

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 554 z 20142014-04-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 553 z 20142014-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 552 z 20142014-04-29

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi „Patrimonium”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 551 z 20142014-04-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 550 z 20142014-04-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i niszczenia zapisów obrazu zarejestrowanego w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach, a także sposobu udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 549 z 20142014-04-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 548 z 20142014-04-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o wydaleniu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 547 z 20142014-04-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 546 z 20142014-04-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 545 z 20142014-04-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 12/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 544 z 20142014-04-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 48/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 543 z 20142014-04-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 22/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 542 z 20142014-04-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt K 21/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 541 z 20142014-04-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 540 z 20142014-04-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 557 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 539 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 538 z 20142014-04-25

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 537 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 536 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 535 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej cudzoziemcowi, który przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 534 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 533 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w tym ośrodku albo areszcie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 532 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 531 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 530 z 20142014-04-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 529 z 20142014-04-25

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 528 z 20142014-04-25

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 527 z 20142014-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 526 z 20142014-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 525 z 20142014-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 524 z 20142014-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 523 z 20142014-04-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 522 z 20142014-04-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 521 z 20142014-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 520 z 20142014-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 519 z 20142014-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 518 z 20142014-04-23

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 517 z 20142014-04-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 516 z 20142014-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 515 z 20142014-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 514 z 20142014-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru stempla potwierdzającego przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 513 z 20142014-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 512 z 20142014-04-23

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 511 z 20142014-04-23

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 510 z 20142014-04-23

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 509 z 20142014-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 508 z 20142014-04-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 507 z 20142014-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 506 z 20142014-04-22

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 505 z 20142014-04-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 504 z 20142014-04-22

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 503 z 20142014-04-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 502 z 20142014-04-18

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 501 z 20142014-04-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 500 z 20142014-04-18

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 499 z 20142014-04-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 498 z 20142014-04-17

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 497 z 20142014-04-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 496 z 20142014-04-17

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 495 z 20142014-04-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 494 z 20142014-04-17

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 493 z 20142014-04-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisanego w Phenianie dnia l lutego 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 492 z 20142014-04-16

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisany w Phenianie dnia l lutego 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 491 z 20142014-04-16

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 490 z 20142014-04-15

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 489 z 20142014-04-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 488 z 20142014-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 487 z 20142014-04-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 486 z 20142014-04-15

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 485 z 20142014-04-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 484 z 20142014-04-14

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 483 z 20142014-04-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 482 z 20142014-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 481 z 20142014-04-14

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 480 z 20142014-04-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 479 z 20142014-04-14

  Umowa o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisana w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 478 z 20142014-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 477 z 20142014-04-14

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 476 z 20142014-04-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 475 z 20142014-04-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 474 z 20142014-04-10

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 473 z 20142014-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 472 z 20142014-04-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 471 z 20142014-04-10

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 470 z 20142014-04-10

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 469 z 20142014-04-09

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 468 z 20142014-04-09

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 467 z 20142014-04-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 466 z 20142014-04-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 465 z 20142014-04-09

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 464 z 20142014-04-09

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 463 z 20142014-04-09

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 462 z 20142014-04-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisanego w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 461 z 20142014-04-09

  Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisane w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienione dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 460 z 20142014-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 459 z 20142014-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 458 z 20142014-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 457 z 20142014-04-08

  Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 456 z 20142014-04-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 455 z 20142014-04-08

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 454 z 20142014-04-08

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 453 z 20142014-04-08

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 452 z 20142014-04-08

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 451 z 20142014-04-07

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 450 z 20142014-04-07

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 449 z 20142014-04-07

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu „Więź” z siedzibą w Tczewie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 448 z 20142014-04-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówień na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz zadań na egzamin komorniczy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 447 z 20142014-04-07

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 446 z 20142014-04-07

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 445 z 20142014-04-04

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 444 z 20142014-04-04

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokołu do tej umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 443 z 20142014-04-04

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokół do tej umowy, podpisane w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 442 z 20142014-04-04

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 441 z 20142014-04-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 440 z 20142014-04-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt SK 25/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 439 z 20142014-04-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 438 z 20142014-04-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 7 lutego 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 437 z 20142014-04-03

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 7 lutego 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 436 z 20142014-04-03

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 435 z 20142014-04-03

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 434 z 20142014-04-03

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 433 z 20142014-04-03

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 432 z 20142014-04-03

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 431 z 20142014-04-03

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 430 z 20142014-04-03

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 429 z 20142014-04-02

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do artykułu XXI Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przyjętej w Gaborone dnia 30 kwietnia 1983 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 428 z 20142014-04-02

  Poprawka do artykułu XXI Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przyjęta w Gaborone dnia 30 kwietnia 1983 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 427 z 20142014-04-02

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 426 z 20142014-04-02

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 425 z 20142014-04-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 424 z 20142014-04-02

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 423 z 20142014-04-01

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 422 z 20142014-04-01

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 421 z 20142014-04-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 420 z 20142014-03-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 419 z 20142014-03-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 418 z 20142014-03-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 417 z 20142014-03-31

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 416 z 20142014-03-31

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 415 z 20142014-03-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 414 z 20142014-03-31

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 413 z 20142014-03-31

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 412 z 20142014-03-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 411 z 20142014-03-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 410 z 20142014-03-28

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 409 z 20142014-03-28

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjętych w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 408 z 20142014-03-28

  Zmiana do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjęte w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 407 z 20142014-03-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 406 z 20142014-03-28

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 405 z 20142014-03-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 404 z 20142014-03-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 403 z 20142014-03-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 402 z 20142014-03-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 401 z 20142014-03-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 400 z 20142014-03-27

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 399 z 20142014-03-27

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 398 z 20142014-03-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 396 z 20142014-03-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 395 z 20142014-03-27

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 394 z 20142014-03-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 393 z 20142014-03-27

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 392 z 20142014-03-27

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 391 z 20142014-03-27

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 390 z 20142014-03-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 389 z 20142014-03-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 388 z 20142014-03-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 387 z 20142014-03-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 386 z 20142014-03-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 385 z 20142014-03-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 384 z 20142014-03-25

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 383 z 20142014-03-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 382 z 20142014-03-25

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 381 z 20142014-03-25

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 380 z 20142014-03-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2014 r. sygn. akt SK 53/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 379 z 20142014-03-24

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 378 z 20142014-03-24

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 377 z 20142014-03-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 376 z 20142014-03-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r. sygn. akt P 38/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 375 z 20142014-03-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt P 27/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 374 z 20142014-03-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 373 z 20142014-03-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 372 z 20142014-03-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2014 r. sygn. akt K 6/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 371 z 20142014-03-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 370 z 20142014-03-21

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 369 z 20142014-03-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 368 z 20142014-03-21

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 367 z 20142014-03-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 366 z 20142014-03-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 365 z 20142014-03-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 364 z 20142014-03-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 363 z 20142014-03-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 362 z 20142014-03-20

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 361 z 20142014-03-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 360 z 20142014-03-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 359 z 20142014-03-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 358 z 20142014-03-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 357 z 20142014-03-20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 356 z 20142014-03-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 355 z 20142014-03-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 354 z 20142014-03-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 353 z 20142014-03-19

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 352 z 20142014-03-19

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 351 z 20142014-03-19

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 350 z 20142014-03-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanego z roślin rodzaju Thuja L., pochodzącego z Kanady

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 349 z 20142014-03-19

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 348 z 20142014-03-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt K 13/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 347 z 20142014-03-19

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 346 z 20142014-03-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 345 z 20142014-03-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 344 z 20142014-03-18

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 343 z 20142014-03-18

  Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 342 z 20142014-03-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 341 z 20142014-03-18

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 340 z 20142014-03-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 339 z 20142014-03-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 338 z 20142014-03-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 337 z 20142014-03-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 336 z 20142014-03-18

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 335 z 20142014-03-18

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 334 z 20142014-03-18

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 333 z 20142014-03-18

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 332 z 20142014-03-18

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 331 z 20142014-03-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 330 z 20142014-03-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 329 z 20142014-03-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 328 z 20142014-03-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 327 z 20142014-03-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Starachowice w województwie świętokrzyskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 326 z 20142014-03-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 325 z 20142014-03-17

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 324 z 20142014-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 323 z 20142014-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 322 z 20142014-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 321 z 20142014-03-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 320 z 20142014-03-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 319 z 20142014-03-14

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 318 z 20142014-03-14

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 317 z 20142014-03-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 316 z 20142014-03-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 315 z 20142014-03-14

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 314 z 20142014-03-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 313 z 20142014-03-14

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisane w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 312 z 20142014-03-13

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 311 z 20142014-03-13

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 310 z 20142014-03-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 309 z 20142014-03-13

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 308 z 20142014-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 307 z 20142014-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 306 z 20142014-03-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 305 z 20142014-03-13

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 304 z 20142014-03-13

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 303 z 20142014-03-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 302 z 20142014-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 301 z 20142014-03-12

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 300 z 20142014-03-12

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 299 z 20142014-03-12

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 298 z 20142014-03-12

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 297 z 20142014-03-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 296 z 20142014-03-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 295 z 20142014-03-11

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 294 z 20142014-03-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 293 z 20142014-03-10

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 292 z 20142014-03-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 291 z 20142014-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 397 z 20142014-03-07

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 290 z 20142014-03-07

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 289 z 20142014-03-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 288 z 20142014-03-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2014 r. sygn. akt P 31/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 287 z 20142014-03-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt K 22/10

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 286 z 20142014-03-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 285 z 20142014-03-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 284 z 20142014-03-07

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 283 z 20142014-03-07

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 282 z 20142014-03-06

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 281 z 20142014-03-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 280 z 20142014-03-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 279 z 20142014-03-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 278 z 20142014-03-05

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 277 z 20142014-03-05

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 276 z 20142014-03-05

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 275 z 20142014-03-05

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 274 z 20142014-03-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 273 z 20142014-03-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 272 z 20142014-03-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 271 z 20142014-03-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 270 z 20142014-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 269 z 20142014-03-04

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 268 z 20142014-03-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 65/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 267 z 20142014-03-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 18/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 266 z 20142014-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 265 z 20142014-03-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 264 z 20142014-03-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 263 z 20142014-03-03

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 262 z 20142014-03-03

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 261 z 20142014-03-03

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 260 z 20142014-03-03

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 259 z 20142014-03-03

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 258 z 20142014-03-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 257 z 20142014-03-03

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 256 z 20142014-03-03

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 255 z 20142014-03-03

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 254 z 20142014-02-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 253 z 20142014-02-28

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 252 z 20142014-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 251 z 20142014-02-27

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 250 z 20142014-02-27

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 249 z 20142014-02-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 248 z 20142014-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 247 z 20142014-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 246 z 20142014-02-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 245 z 20142014-02-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt U 2/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 244 z 20142014-02-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt K 29/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 243 z 20142014-02-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 242 z 20142014-02-26

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 241 z 20142014-02-26

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 240 z 20142014-02-25

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 239 z 20142014-02-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 238 z 20142014-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 237 z 20142014-02-25

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 236 z 20142014-02-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt K 23/10

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 235 z 20142014-02-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. akt P 24/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 234 z 20142014-02-24

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 233 z 20142014-02-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 232 z 20142014-02-24

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 231 z 20142014-02-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 230 z 20142014-02-24

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 229 z 20142014-02-21

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 228 z 20142014-02-20

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 227 z 20142014-02-20

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 226 z 20142014-02-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 225 z 20142014-02-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 224 z 20142014-02-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 223 z 20142014-02-19

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 222 z 20142014-02-19

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 221 z 20142014-02-19

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 220 z 20142014-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 219 z 20142014-02-19

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 218 z 20142014-02-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 217 z 20142014-02-18

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 216 z 20142014-02-18

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 215 z 20142014-02-18

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 214 z 20142014-02-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 213 z 20142014-02-18

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 212 z 20142014-02-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 211 z 20142014-02-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 210 z 20142014-02-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 209 z 20142014-02-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 208 z 20142014-02-17

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 207 z 20142014-02-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 206 z 20142014-02-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 205 z 20142014-02-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 204 z 20142014-02-14

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 203 z 20142014-02-14

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 202 z 20142014-02-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 201 z 20142014-02-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 200 z 20142014-02-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 199 z 20142014-02-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 198 z 20142014-02-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 197 z 20142014-02-12

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 196 z 20142014-02-12

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 195 z 20142014-02-12

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 194 z 20142014-02-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 193 z 20142014-02-12

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 192 z 20142014-02-12

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 191 z 20142014-02-12

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 190 z 20142014-02-11

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 189 z 20142014-02-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 188 z 20142014-02-11

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 187 z 20142014-02-11

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 186 z 20142014-02-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 185 z 20142014-02-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 184 z 20142014-02-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 183 z 20142014-02-10

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 182 z 20142014-02-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 181 z 20142014-02-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 180 z 20142014-02-07

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 179 z 20142014-02-07

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 178 z 20142014-02-07

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 177 z 20142014-02-07

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 176 z 20142014-02-07

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 175 z 20142014-02-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 174 z 20142014-02-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 173 z 20142014-02-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 172 z 20142014-02-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r. sygn. akt K 51/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 171 z 20142014-02-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 170 z 20142014-02-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 169 z 20142014-02-04

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 168 z 20142014-02-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 167 z 20142014-02-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 166 z 20142014-02-04

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 165 z 20142014-02-04

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 164 z 20142014-02-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o notariacie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 163 z 20142014-02-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 162 z 20142014-02-03

  Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 161 z 20142014-02-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 160 z 20142014-02-03

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 159 z 20142014-02-03

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 158 z 20142014-02-03

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 157 z 20142014-02-03

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 156 z 20142014-01-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 155 z 20142014-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS)

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 154 z 20142014-01-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 153 z 20142014-01-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 152 z 20142014-01-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 151 z 20142014-01-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 150 z 20142014-01-31

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 149 z 20142014-01-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 14 listopada 2013 r. w miejscowości Janków Przygodzki w gminie Przygodzice

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 148 z 20142014-01-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 147 z 20142014-01-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 146 z 20142014-01-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 145 z 20142014-01-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 144 z 20142014-01-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 143 z 20142014-01-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 142 z 20142014-01-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 141 z 20142014-01-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 139 z 20142014-01-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 138 z 20142014-01-29

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 137 z 20142014-01-29

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 136 z 20142014-01-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 135 z 20142014-01-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 5/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 134 z 20142014-01-29

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 133 z 20142014-01-28

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 132 z 20142014-01-28

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 131 z 20142014-01-28

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 130 z 20142014-01-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 129 z 20142014-01-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 128 z 20142014-01-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 127 z 20142014-01-27

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 126 z 20142014-01-27

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 125 z 20142014-01-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 124 z 20142014-01-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 123 z 20142014-01-24

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 122 z 20142014-01-23

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 121 z 20142014-01-23

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 120 z 20142014-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 119 z 20142014-01-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 118 z 20142014-01-23

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 117 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 116 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 115 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 114 z 20142014-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 113 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 112 z 20142014-01-22

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 111 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 110 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 109 z 20142014-01-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 108 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wolontariatowi Misyjnemu „Salvator”

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 107 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 106 z 20142014-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 25/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 105 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 104 z 20142014-01-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 103 z 20142014-01-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 102 z 20142014-01-21

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 101 z 20142014-01-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 100 z 20142014-01-21

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 99 z 20142014-01-21

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 98 z 20142014-01-21

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 97 z 20142014-01-21

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 96 z 20142014-01-21

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 95 z 20142014-01-21

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 94 z 20142014-01-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 93 z 20142014-01-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 92 z 20142014-01-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 91 z 20142014-01-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014–2016

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 90 z 20142014-01-20

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 89 z 20142014-01-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 88 z 20142014-01-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 87 z 20142014-01-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 86 z 20142014-01-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 85 z 20142014-01-17

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 84 z 20142014-01-17

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 83 z 20142014-01-17

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 82 z 20142014-01-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 81 z 20142014-01-16

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 80 z 20142014-01-16

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 79 z 20142014-01-16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 78 z 20142014-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętego w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., przyjętych w Genewie dnia 29 września 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 77 z 20142014-01-16

  Zmiany regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętego w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., przyjęte w Genewie dnia 29 września 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 76 z 20142014-01-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 75 z 20142014-01-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 74 z 20142014-01-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 73 z 20142014-01-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 72 z 20142014-01-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 71 z 20142014-01-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 70 z 20142014-01-15

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 69 z 20142014-01-15

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 68 z 20142014-01-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 67 z 20142014-01-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 66 z 20142014-01-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 65 z 20142014-01-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 64 z 20142014-01-13

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 63 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 62 z 20142014-01-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 61 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 60 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 59 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 58 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 57 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 56 z 20142014-01-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 55 z 20142014-01-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 54 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 53 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 52 z 20142014-01-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 51 z 20142014-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 50 z 20142014-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 49 z 20142014-01-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 48 z 20142014-01-10

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 47 z 20142014-01-10

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 46 z 20142014-01-10

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 45 z 20142014-01-10

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 44 z 20142014-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 43 z 20142014-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 42 z 20142014-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 41 z 20142014-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 40 z 20142014-01-09

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 39 z 20142014-01-09

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt P 43/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 38 z 20142014-01-09

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt SK 29/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 37 z 20142014-01-09

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt K 5/13

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 36 z 20142014-01-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 35 z 20142014-01-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, sporządzonej w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 34 z 20142014-01-09

  Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, sporządzona w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 33 z 20142014-01-09

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 32 z 20142014-01-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 31 z 20142014-01-09

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 30 z 20142014-01-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 29 z 20142014-01-09

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 28 z 20142014-01-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 27 z 20142014-01-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 26 z 20142014-01-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 25 z 20142014-01-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 24 z 20142014-01-07

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 23 z 20142014-01-07

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 22 z 20142014-01-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 21 z 20142014-01-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 20 z 20142014-01-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 19 z 20142014-01-07

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 18 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 17 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 16 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 15 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 14 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 13 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 12 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 11 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 10 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 9 z 20142014-01-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załącznika do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 8 z 20142014-01-03

  Porozumienie z dnia 16 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załącznika do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 7 z 20142014-01-03

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 6 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 5 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 4 z 20142014-01-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 3 z 20142014-01-02

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 2 z 20142014-01-02

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1 z 20142014-01-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 140 z 20142013-01-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.